Reabilitare termică/renovare integrată clădiri rezidențiale

Administrator

INFORMAȚII NECESARE  PENTRU INCLUDEREA UNEI CLĂDIRI REZIDENȚIALE ÎN PROGRAMUL DE REABILITARE TERMICĂ/RENOVARE INTEGRATĂ PRIN PNRR

 

 Pentru includerea unei clădiri rezidențiale în programul de reabilitare termică/renovare integrată prin PNRR, în conformitate cu prevederile GHIDURILOR SPECIFICE: GHID SPECIFIC APEL CLĂDIRI REZIDENȚIALE RENOVARE ENERGETICĂGHID SPECIFIC APEL CLĂDIRI REZIDENȚIALE RENOVARE INTEGRATĂ (menționăm că în acest moment Ghidurile solicitantului sunt în perioada de consultare publică și pot suferi modificări)  este necesar parcurgerea următorilor pași :

 

1. Solicitarea din partea asociației de proprietari privind includerea in programul de reabilitare termică/renovare integrată prin PNRR;( Model solicitare)

2. Asociaţia de proprietari va pune la dispoziţie  Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari, prin care se aprobă solicitarea finanțarii prin PNRR, în condițiile prezentului ghid.  ( Model HAGAP)

 

IMPORTANT

- Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari trebuie să conţină următoarele informaţii minime:

- aprobarea intervenţiilor/măsurilor de creştere a eficienţei energetice,

- numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse (obligatoriu minim 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente);

- numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările care presupun intervenţii în interiorul apartamentelor (reprezintă obligatoriu 100% din totalul apartamentelor pentru care soluţia tehnică prevede intervenții în interiorul apartamentelor);

-numărul apartamentelor cu destinaţie locuinţă aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice, precum și numărul apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice, ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse (reprezintă obligatoriu 100% din totalul spaţiilor/apartamentelor încadrate în aceste categorii).

- în cazul în care într-un bloc sunt mai multe scări sau tronsoane cu mai multe Asociaţii de proprietari, este necesar acordul proprietarilor de apartamente, în proporția prevăzută la punctele 3), 4) din prezentul paragraf, cu raportare la numărul proprietarilor de apartamente aferenți fiecărei asociații de proprietari.

- În cazul în care în cadrul unei asociații de proprietari sunt incluse mai multe blocuri și doar unul din acestea face obiectul proiectului, adoptarea Hotărârilor AGAP se va putea lua cu acordul scris al majorității proprietarilor blocului obiect al proiectului, membrii ai asociației de proprietari, fiind aspecte care îi vizează direct, pe bază de tabel nominal, cu condiția ca acest lucru să fi fost prevăzut în statutul asociației de proprietari respective.

- dacă blocul a fost construit cu spaţii comerciale/spații cu altă destinație decât cea de locuință la parter, iar proprietarii acestor spatii nu sunt de acord cu lucrările de intervenţie prevăzute prin proiect, se poate realiza proiectul fără spaţiile comerciale de la parter. Astfel, în cadrul Hotărârii AGAP, la punctele 3), 4) din prezentul paragraf, toate apartamentele situate la parterul blocului nu vor fi luate în considerare.

În situația în care există la parter spații comerciale/spații cu altă destinație decât cea de locuință, dar blocul nu a fost construit cu astfel de spații, acestea vor fi tratate ca și spațiile comerciale aflate la nivelele superioare/etaje.

 

3.Totodată, Asociaţia de proprietari va prezenta  un tabel cu toţi proprietarii din bloc, din care să rezulte obligatoriu acordul din partea a 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente privind solicitarea finanțării în cadrul PNRR, şi pentru lucrările de intervenţie propuse prin documentația tehnico-economică.

- Deasemenea, din tabel trebuie să rezulte acordul a 100% din proprietarii apartamentelor/spaţiilor cu altă destinație. ( Model tabel )

- În cazul în care într-un bloc sunt mai multe scări sau tronsoane cu mai multe Asociaţii de proprietari, se va întocmi un tabel centralizator al proprietarilor la nivel de bloc.

- După depunerea documentelor necesare de către asociația de proprietari, UAT Municipiului Galați va demara întocmirea documentele necesare, în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul PNRR:

  • Raport de expertiza tehnică (evaluare calitativă) a clădirii la acțiuni seismice (pentru fiecare componentă – clădire în parte) ;
  • Raportul de audit energetic, inclusiv fişa de analiză termică şi energetică a clădirii, respectiv certificatul de performanţă energetică (pentru fiecare componentă – clădire în parte) ;
  • Hotărârea de aprobare a depunerii proiectului, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect, în baza acordului asociației de proprietari.

De asemenea, se va preciza că solicitantul se angajează să finanţeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare.

 

Aceste documente vor fi insusite de catre reprezentanții Asociațiilor de proprietari.

- Depunerea Cererii de finatare și a anexelor necesare în Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității (MDLPA)

 Asociația de proprietari iși va da acordul pentru implementarea activitaților incluse in cadrul documentațiilor tehnice la momentul intocmirii acestora.

 

 INFORMAȚII SPECIFICE:

- Cererile de finanțare depuse vor intra într-un sistem non-competitiv de verificare şi contractare (pe principiul primul venit, primul servit), cu condiţia întrunirii criteriilor de conformitate administrativă și eligibilitate, respectiv, încadrării în valoarea prealocată.

- Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 50% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri .

 

BUGETELE ALOCATE ACESTOR APELE DE PROIECTE:

 

OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE

- Alocarea financiară totală eligibilălă la nivel de țară pentru acest apel de proiecte este de : 172.900.000 milioane de  euro  (123.500.000 milioane de euro  pentru Lucrări de consolidare seismică și 49.400.000 milioane de euro  pentru Lucrări de renovare energetică moderată  )

Bugetul alocat județului Galați (Unităților Administrativ Teritoriale) pentru acest apel de proiecte este de aproximativ : 4.117.000 milioane de euro

 

OPERAȚIUNEA A.3: RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE

- Alocarea financiară totală eligibilălă la nivel de țară pentru aceste apeluri de proiecte este de : 744.705.000 milioane Euro

Bugetul alocat județului Galați (Unităților Administrativ Teritoriale) pentru acest apel de proiecte este de  :

- pentru componenta de Renovare energetică moderată (presupune economii de energie primară cuprinse între 30-60%) -  17.599.158 milioane euro la care se adaugă suma de 350.000  euro pentru  instalarea stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice

-  pentru componenta de Renovare energetică aprofundată  (presupune economii de energie primară peste 60%) -1.955.462 milioane euro la care se adaugă suma de 38.000 euro pentru  instalarea stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice.

 

Documentele elaborate de către reprezentanții Asociațiilor de Proprietari vor fi depuse la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Galați din str. Domnească nr. 54,