Anunț concesionare prin licitație publică !!

Administrator

Anunț, privind concesionarea prin licitație publică a unor terenuri, proprietate privată a Municipiului Galați, situate în str. Ghecet, nr. 22 si respectiv, în str. Cloşca, Baza Sportivă Siderurgistul - lot 2

 

 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:  Municipiul Galați – cod fiscal 3814810, Str. Domnească, nr. 54, Tel: 0236/307.743, Fax: 0236/461.460, E-mail: licente@primariagalati.ro.
 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
  •  Teren intravilan, în suprafață de 229 mp, situat în Galaţi, str. Ghecet, nr. 22,  care se identifică în cartea funciară a municipiului cu nr. 128858, nr. cadastral 128858. Conform Certificatului de Urbanism nr. 389/13.04.2022 terenul se concesionează  în vederea construirii locuinţă și împrejmuire teren;
  • Teren intravilan, în suprafață de 3.375 mp, situat în Galaţi, str. Cloşca, Baza Sportivă Siderurgistul - lot 2,  care se identifică în cartea funciară a municipiului cu nr. 134437, nr. cadastral 134437. Conform Certificatului de Urbanism nr. 667/14.06.2022 terenul se concesionează  în vederea realizării unei structuri de acoperire teren sport cu balon tip cort prelată impermeabilă.

   Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 751 din  data de 24.11.2022 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 60 din data de 23.02.2023

 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  • Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Galați, str, Domnească, nr. 54;
  • Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul Concesiuni și Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale, cam.106, str. Domnească, nr. 54;
  • Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 30 de lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei;
  • Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 29.03.2023, ora 14:00 (între data limită pentru solicitare clarificări și data limită de depunere a ofertelor trebuie să fie minim 5 zile lucrătoare);
  • Persoane de contact: Daniela Bădărau, Laura Chiţu, Liliana Crivăţ, Mariana Manu;
 4. Informații privind ofertele:
  • Data limită de depunere a ofertelor: 07.04.2023, ora 11:00 (între data publicării anunţului și data limită de depunere a ofertelor trebuie să fie minim 20 zile calendaristice);
  • Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Galați, str. Domnească, nr.54, Registratura Generală;
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 11.04.2023, ora 15:00, la sediul Primăriei Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54.
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 153, Jud. Galați, tel: 0236/412130, email: tr-galati-comunicare@just.ro.