Anunț concurs de promovare

Teofania Toporau

În temeiul dispozițiilor articolului unic alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor din sectorul bugetar, Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: șef birou, grad II – Biroul Administrare Parcări Rezidențiale

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 30.09.2022, ora 09.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției, respectiv în perioada 29.08.2022-19.09.2022.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale de participare la concurs, potrivit art. 465 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Condițiile specifice de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramurile de știință: științe economice și științe juridice;
 • vechime minim 5 ani în specialitatea studiilor;
 • candidatii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege pentru promovarea într-o funcție publică de conducere, conform art. 483 alin. 2 coroborat cu art. 597 alin. 1, lit. h din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
 • să fie numiți înr-o funcție de clasa I;
 • să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitate prevăzute la art. 468 alin. 2;
 • să îndeplinească condițiile de studii, precum și condițiile specifice necesare ocupării funcției publice;
 • să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania– consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

 

Bibliografia de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • HCL nr. 337/24.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reședință din municipiul Galați, modificat și completat prin HCL nr. 697/21.12.2021 și HCL nr. 283/19.04.2022;
 • O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de adminitrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica concursului de recrutare cuprinde:

 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • HCL nr. 337/24.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reședință din municipiul Galați, modificat și completat prin HCL nr. 697/21.12.2021 și HCL nr. 283/19.04.2022;
 • Cunoașterea reglementărilor privind O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de adminitrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Atribuțiile postului de șef birou

 • gestionează activitățile pentru implementarea politicii de parcare în municipiul Galați (identifică locurile de parcare existente, formulează propuneri privind suprafețe noi ce pot fi amenajate în spații destinate parcărilor de domiciliu/rețedință, etc.);
 • întocmește procesul-verbal pentru cererile declarate neconforme, asigură informarea persoanelor interesate despre rezultatul etapei de analiză a cererilor depuse pentru atribuirea locurilor de parcare și despre perioada de depunere a contestațiilor;
 • colaborează permanent cu Comisia de soluționare a contestațiilor depuse în urma respingerii cererilor depuse pentru atribuirea locurilor de parcare din parcările de domiciliu/reședință aflate în municipiul Galați cât și cu toate structurile din cadrul instituției, în vederea soluționării tuturor problemelor care au legătură cu atribuțiile biroului;
 • întocmește procesul-verbal final al etapei de atribuire, asigură transmiterea abonamentelor de parcare și întocmește Registrul de abonamente;
 • efectuează verificări în teren pentru inventarierea locurilor de parcare și înaintează rezultatele inventarierii către structura de specialitate pentru respectarea dispozițiilor legale referitoare la inventarierea anuală a tuturor bunurilor aparținând unităților administrativ-teritoriale;
 • soluționează în condițiile legii cererile/sesizările și reclamațiile care au legătură cu atribuțiile Biroului;
 • transmite propuneri pentru modificarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reședință din municipiul Galați, dacă este cazul.

           Atribuții și răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă precum si în domeniul Sistemului de management integrat calitate-mediu (SMICM)

 

Este obligat să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă conform legislaţiei în vigoare, astfel:

 1. să verifice însușirea și aplicarea de către toți lucrătorii din subordine a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă stabilite prin fișa postului;
 2. să se asigure ca toți lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent conform prevederilor art. 101-107 din H.G. nr. 1425/2006;
 3. să asigure informarea și instruirea ( la locul de muncă și periodică) a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea (după instruirea  la locul de muncă și după instruirea periodică) însușirii de către lucrători a informațiilor primite;
 4. să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea si instruirea sa precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 5. să utilizeze corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;
 6. să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;
 7. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 8. să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
 9. să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 10. să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 11. să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
 12. să ofere relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;
 13. să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;
 14. să efectueze controlul medical periodic şi să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
 15. dacă starea de sănătate nu îi permite să desfăşoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă şi să urmeze recomandările acestuia.

Îndeplinește orice alte sarcini care au legătură directă  cu atribuțiile de serviciu potrivit fișei postului sau  conform dispozițiilor emise de Primar.

Actualizează fișele de post ale personalului din subordine ori de câte ori este necesar, conform prevederilor legale în vigoare.

Trebuie să cunoască documentele Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu, aplică toate cerinţele acestor documente şi contribuie la îmbunătăţirea lor şi a activităţii;

Identifică, evaluează și actualizează riscurile propriei activități;

Elaborează și actualizează procedurile de proces specific propriilor activități, dacă este cazul;

Participă la instruirile de specialitate organizate și la cursurile de perfecționare programate;

Răspunde material, disciplinar şi penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora;

Este obligat să cunoască şi să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, precum și Codul Etic și de Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul P.M.G. și al S.P.C.L.E.P. Galați.