Anunț concurs de promovare

Teofania Toporau

În temeiul dispozițiilor articolului unic alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor din sectorul bugetar, Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: șef birou, grad II – Biroul Recepții și Desființări

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 15.12.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției, respectiv în perioada 11.11.2022-05.12.2022.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale de participare la concurs, potrivit art. 465 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condițiile specifice de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime minim 5 ani în specialitatea studiilor;
 • candidatii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege pentru promovarea într-o funcție publică de conducere, conform art. 483 alin. 2 coroborat cu art. 597 alin. 1, lit. h din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
 • să fie numiți într-o funcție de clasa I;
 • să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitate prevăzute la art. 468 alin. 2;
 • să îndeplinească condițiile de studii, precum și condițiile specifice necesare ocupării funcției publice;
 • să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu o diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania– consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

 

Bibliografia de concurs

 

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții;
 • Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;
 • H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

Tematica concursului de recrutare cuprinde:

 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

Atribuțiile postului de șef birou

 1. Participă ca membru în comisia de recepţie la terminarea lucrărilor, în baza cererilor depuse la registratura Primăriei municipiului Galaţi de către persoane fizice/persoane juridice;
 2. Verifică respectarea documentaţiei ce a stat la baza emiterii autorizaţiei de construire şi semneaza procesul – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
 3. Notifică deţinătorii autorizaţiilor de construire cu privire la obligaţiile care le revin privind regularizarea taxei autorizaţiilor de construire;
 4. Verifică respectarea documentaţiei ce a stat la baza emiterii autorizaţiei de desfiinţare şi semnează procesele verbale de desfiinţare a construcţiilor în vederea radierii din evidenţele fiscale;
 5. Asigură înregistrarea şi verificarea documentaţiilor depuse pentru obţinerea certificatelor de atestare a edificării/extinderii construcţiilor, respectiv certificatele de atestare a stadiului realizării construcţiilor, în conformitate cu reglementarile legale aprobate în vigoare;
 6. Întomesc, semnează, înaintează la semnat şi eliberează certificatele de atestare a edificării / extinderii construcţiilor, respectiv certificatele de atestare a stadiului realizării construcţiilor.  
 7. Transmite periodic Inspectoratului Judetean in Constructii, Consiliului Judetean Galati, Directiei Judetene Galati – Institutul National de Statistica situaţiile prevazute de lege cu privire la evidenţa locuintelor terminate, respectiv procesele verbale de receptie.
 8. Rezolva in termen legal  fisele de audienta personala, sesizarile si reclamatiile primite;
 9. Rezolva corespondenta si formuleaza raspunsuri;
 10.  Realizează verificarea preliminară a documentelor în vederea emiterii Certificatului de Atestare a edificării/extinderii/stadiului constructiei pentru înscrierea dreptului de proprietate al constructiilor în cartea funciară.
 11. Asigură înregistrarea si verificarea documentatiilor depuse pentru obtinerea Certificatului de Atestare a edificării/extinderii/stadiului constructiei, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare ;
 12. Completează/redactează ca urmare a analizării cererii si a documentatiei complete, Certificatul de Atestare a edificării/extinderii/stadiului constructiei, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare ;
 13. Inaintează la semnat , înregistrază  în Registrul unic de Certificate de atestare constructii si eliberează Certificatul de Atestare a edificării/extinderii constructiei, respectiv Certificatul de Atestare a stadiului edificării constructiei.

DESFIINTĂRI :

 1. Verifică şi soluţionează sesizări, petiţii ale cetaţenilor potrivit activităţii specifice;
 2. În cazul constatării încălcării prevederilor legale, sesizează organele de control abilitate;
 3. Monitorizează respectarea măsurilor dispuse de Poliţia Locală, Inspectoratul de Stat în Construcţii etc., în sensul demarării procedurii de autorizare a lucrărilor de construcţii si informează organismele interesate cu privire la aceste activităţi.
 4. Rezolva in termen legal  fisele de audienta personala, sesizarile si reclamatiile primite;
 5. verifică conformitatea începerii lucrărilor din teren cu termenele stabilite prin autorizaţia de construire/desfiinţare.

Atribuții și răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă precum si în domeniul Sistemului de management integrat calitate-mediu (SMICM)

 

Este obligat să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă conform legislaţiei în vigoare, astfel:

 

 1. să verifice însușirea și aplicarea de către toți lucrătorii din subordine a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă stabilite prin fișa postului;
 2. să se asigure ca toți lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent conform prevederilor art. 101-107 din H.G. nr. 1425/2006;
 3. să asigure informarea și instruirea ( la locul de muncă și periodică) a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea (după instruirea  la locul de muncă și după instruirea periodică) însușirii de către lucrători a informațiilor primite;
 4. să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea si instruirea sa precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 5. să utilizeze corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;
 6. să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;
 7. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 8. să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
 9. să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 10. să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 11. să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
 12. să ofere relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;
 13. să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;
 14. să efectueze controlul medical periodic şi să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
 15. dacă starea de sănătate nu îi permite să desfăşoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă şi să urmeze recomandările acestuia.
 16. Îndeplinește orice alte sarcini care au legătură directă  cu atribuțiile de serviciu potrivit fișei postului sau  conform dispozițiilor emise de Primar.
 17. Actualizează fișele de post ale personalului din subordine ori de câte ori este necesar, conform prevederilor legale în vigoare.
 18. Trebuie să cunoască documentele Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu, aplică toate cerinţele acestor documente şi contribuie la îmbunătăţirea lor şi a activităţii;
 19. Identifică, evaluează și actualizează riscurile propriei activități;
 20. Elaborează și actualizează procedurile de proces specific propriilor activități, dacă este cazul;
 21. Participă la instruirile de specialitate organizate și la cursurile de perfecționare programate;
 22. Răspunde material, disciplinar şi penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora;
 23. Este obligat să cunoască şi să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, precum și Codul Etic și de Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul P.M.G. și al S.P.C.L.E.P. Galați.