Anunț de mediu !!

Administrator

Municipiul Galați anunță publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Galați de încadrare fără evaluare de mediu a Planului Urbanistic de Detaliu “Reabilitare Parc Turn TV”, cu amplasamentul în municipiul Galați, Str. Săvinești nr.10, județul Galați.

Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:

  • în conformitate cu H.G nr. 1076/2004, art.11 și luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiași act normativ, implementarea obiectivelor planului nu prezintă efecte probabile negative asupra factorilor de mediu și asupra zonei din vecinătatea amplasamentului studiat;
  • planul nu intră sub incidența art.28. din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, întrucât amplasamentul este situat în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Observațiile publicului se vor primi la APM Galați, prin email la adresa office@apmgl.anpm.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului.