Anunț de mediu !!

Administrator

Municipiul Galați titular al proiectul „Reabilitare Parc Turn TV”, anunță publicul interesat asupra deciziei finale a APM Galați de încadrare fără evaluare de mediu a Planului Urbanistic de Detaliu „Reabilitare Parc Turn TV”, cu amplasamentul în municipiul Galați, str. Săvinești nr.10, județul Galați. Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:

  • în conformitate cu H.G nr.1076/2004, art.11 și luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiași act normativ, implementarea obiectivelor planului nu prezintă efecte probabile negative asupra factorilor de mediu și asupra zonei din vecinătatea amplasamentului studiat;
  • planul nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, întrucât amplasamentul este situat în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Draftul deciziei etapei de încadrare se află pe site-ul APM Galați la http://apmgl.anpm.ro la secțiunea: Reglementări – Avizul de mediu – Decizii etapă de încadrare.