Anunț de participare la licitație

Administrator


Anunț privind concesionarea prin licitație publică a terenurilor proprietate privată a Municipiului Galați situate pe:

 • strada Vezuviului nr. 75
 • strada Garofiței nr. 3A
 1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefon și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Municipiul Galați – cod fiscal 3814810, strada Domnească nr.54, camera 106, Telefon: 0236307743, Fax: 0236461460, Email: licente@primariagalati.ro, persoanele de contact: Manu Mariana, Chițu Laura, Crivăț Liliana;
 2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
  • Teren intravilan, în suprafață de 363 mp, situat în strada Vezuviului nr. 75, care se identifică în cartea funciară a municipiului nr. 130905, nr. cadastral  130905, în vederea construirii unei hale de producție și împrejmuire. Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 447 din data 28.07.2022, prețul de pornire fiind de 10,69 lei/mp/an, fără TVA.
  • Teren intravilan, în suprafață de 1.966 mp, situat în strada Garofiței nr. 3A, care se identifică în cartea funciară a municipiului nr. 133157, nr. cadastral  133157, în vederea construirii unei hale service autocamioane. Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 448 din data 28.07.2022, prețul de pornire fiind de 3,75 lei/mp/an, fără TVA.
 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc  în caietul de sarcini.
  • Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Galați.
  • Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Concesiuni, Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale, localitatea Galați, strada Domnească, nr.54, camera 106, județul Galați.
  • Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019: 30 de lei/documentație, se poate achita cu numerar la casieria primăriei.
  • Data limită pentru solicitarea clarificărilor este: 15.09.2022, ora 14:00.
 4. Informații privind ofertele:
  • Data limită de depunere a ofertelor este: 23.09.2022, ora 12:00.
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor este 27.09.2022, ora 15:00, la sediul Primăriei Municipiului Galați, strada Domnească nr.54, județul Galați.
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Municipiului Galați, strada Brăilei nr.153, județul Galați, tel: 0236412130, email: tr-galati-comunicare@just.ro.