Anunț examen de promovare în grad profesional

Teofania Toporau

În conformitate cu prevederile art. 617 alin.(2) şi al art. 618 alin. (22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Galați organizează în data de 13.02.2023, ora 10.00, proba scrisă, la sediul instituţiei din str. Domnească nr. 54, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcţionarilor publici din cadrul instituției.

Condiții de participare la examen:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 479 alin. (1) cu excepția literei b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate; 

- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.

Dosarele de concurs se depun de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunţ, respectiv în perioada 13.01.2023 – 01.02.2023, şi conţin în mod obligatoriu următoarele documente:

-formularul de înscriere;

-copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de Serviciul Resurse Umane și Salarizare în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

-copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

-adeverinţa eliberată de Serviciul Resurse Umane și Salarizare în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

Calendarul de desfășurare a examenului:

-proba scrisă, în data de 13.02.2023, ora 10.00, la sediul instituției;

-proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte;

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați

 

Pentru funcțiile publice din cadrul Compartiment Transport Urban:

-Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I și titlul II din partea a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;

-O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între bărbați și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale;

 

Pentru funcțiile publice din cadrul Biroului Planificare Urbană:

-Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I si titlul II ale părtii VI-a, cu modificările si completările ulterioare;

-O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între barbati și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea și revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

Pentru funcțiile publice din cadrul Compartimentului Certificate de Urbanism:

-Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I si titlul II ale părtii VI-a, cu modificările si completarile ulterioare;

-O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările si completările ulterioare;

-Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între barbați și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

-Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

Pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului Evidența Persoanelor:

-Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I si titlul II ale părtii VI-a, cu modificările si completarile ulterioare;

-O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

-Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între barbati și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-H.G. nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil;

-Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu character personal și privind libera circulație a acestor date;

 

Pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului Autoritate Tutelară:

-Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I si titlul II ale părtii VI-a, cu modificările si completarile ulterioare;

-O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

-Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între barbati și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Cartea I – Despre persoane (titlul II – Persoană fizică, titlul III – Ocrotirea persoanei fizice); Cartea a II-a  - Despre familie (tiltul I – Dispozițiile generale, titlul II – Capitolul VII – Desfacerea căsătoriei);

-Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 140/20222 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale și modificarea și completarea unor acte normative;

 

Pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului Buget:

-Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I si titlul II ale părtii VI-a, cu modificările si completarile ulterioare;

-O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

-Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între barbati și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-H.G. nr. 136/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional;

 

Pentru funcțiile publice din cadrul Biroului Cadastru:

-Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I si titlul II ale părtii VI-a, titlul I și titlul II ale părții a V-a, cu modificările si completările ulterioare;

-O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

-Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între barbati și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare – art. 36;

 

Pentru funcțiile publice din cadrul Biroului Managementului Calității, Transparență Decizională, Strategii și Politici Publice:

-Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I si titlul II ale părtii VI-a, cu modificările si completarile ulterioare;

-O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

-Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între barbati și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

-H.G. nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

-Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

-H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galați, tel. 0236 307713,  e-personal@primariagalati.ro.

Afișat în data de 13.01.2023, la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Galați.