Anunț licitație publică !!

ADMINISTRATOR

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefon și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Municipiul Galați – cod fiscal 3814810, strada Domnească nr.54, camera 106, Telefon: 0236/307.743, Fax: 0236461460, Email: licente@primariagalati.ro, persoanele de contact: Manu Mariana, Chițu Laura, Crivăț Liliana;

 

2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren intravilan, în suprafață de 282 mp, situat în strada Iasomiei nr. 8, care se identifică în cartea funciară a municipiului nr. 129601, nr. cadastral 129601, în vederea edificării unui imobil – construcție locuință.

Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârilor Consiliului Local nr. 365 din data 26.05.2022, prețul de pornire fiind de 34,68 lei/mp/an, fără TVA.

 

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

  • Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Galați.
  • Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Concesiuni, Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale, localitatea Galați, strada Domnească, nr.54, camera 106, județul Galați.
  • Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019: 30 de lei, se poate achita cu numerar la casieria primăriei.
  • Data limită pentru solicitarea clarificărilor este: 27.07.2022, ora 14:00

4. Informații privind ofertele:                                                                                                         

  • Data limită de depunere a ofertelor este: 05.08.2022, ora 12:00
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor este:

 09.08.2022, ora 15:00, la sediul Primăriei Municipiului Galați, strada Domnească nr.54, județul Galați.

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Municipiului Galați, strada Brăilei nr.153, județul Galați, tel: 0236/412.130, email: tr-galati-comunicare@just.ro