Anunț participare - Agenda Culturală 2023 !!

Administrator

Municipul Galați anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte și acțiuni culturale, în anul fiscal 2023.

  1. Autoritatea finanţatoare: Municipiului Galaţi, cod fiscal 3814810, adresa: Municipiul Galaţi, judeţul Galaţi, str. Domnească nr.54, telefon 0236/307.780, fax 0236/461.460, e-mail: comunitate@primariagalati.ro, site: www.primariagalati.ro.
  2. Reglementări legale: ORDONANTA nr. 51/11.08.1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 177/12.04.2023 privind aprobarea Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit, de interes general.
  3. Bugetul pentru această sesiune pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile publice pentru activități culturale nonprofit, de interes general: 1.400.000 lei.
  4. Proiectele culturale depuse spre a fi selectate vor contribui la îndeplinirea următoarelor obiective generale: încurajarea creaţiei artistice şi a producţiilor culturale inovatoare, interdisciplinare, participative, a celor care contribuie la dezvoltarea socială şi urbană; sprijinirea dezvoltării sectorului cultural gălățean; dezvoltarea sinergiilor între domeniul cultural şi alte domenii ale vieţii publice gălățene – educaţie, cercetare, coeziune socială etc; promovarea dialogului intercultural şi punerea în valoare a diversităţii etnoculturale; încurajarea iniţiativelor experimentale, inovatoare, originale; păstrarea şi punerea în valoare a patrimoniului, a valorilor culturale tradiţionale; încurajarea schimburilor culturale, a coproducţiilor, creşterea mobilităţii creatorilor şi a produselor culturale; dezvoltarea cooperării locale, regionale, naţionale şi internaţionale; dezvoltarea publicului şi creşterea accesului la actul de cultură, sprijinirea educaţiei culturale pe întreg parcursul vieţii; dezvoltarea cercetării în domeniul cultural şi în domeniile de intersecţie dintre cultură şi alte domenii, elaborarea de studii, rapoarte şi strategii în domeniul cultural; creşterea vizibilităţii şi notorietăţii municipiului Galați şi a scenei culturale gălățene; sprijinirea tinerelor talente; creşterea expertizei şi profesionalismului sectorului cultural.
  5. Data limită de depunere a proiectelor de finanțare nerambursabilă este 20.05.2023 la Registratura Primăriei municipiului Galați, strada Domnească, nr. 54 sau online pe adresa de email comunitate@primariagalati.ro. Dosarele depuse după data menţionată mai sus nu vor fi eligibile. De asemenea, nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse.

Evaluarea şi selecţia dosarelor depuse se va efectua în data 22.05.2023.

Solicitanții trebuie să respecte în totalitate criteriile de eligibilitate și obligațiile impuse prin Ghidul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit, de interes general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 177/12.04.2023.