Anunț privind concesionarea prin licitație publică a unui teren

Administrator

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:  Municipiul Galați – cod fiscal 3814810, strada Domnească nr. 54, Tel: 0236-307-718, Fax : 0236-461-460, E-mail : contracte.teren@primariagalați.ro, persoana de contact: Mardare Petru Eugen sau Chițu Laura Iulia;

 

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Teren intravilan, în suprafață de 128 mp, situat în strada Jiului nr. 7B, care se identifică în cartea funciară a municipiului nr. 127647, nr. cadastral 127647, în vederea edificării unui imobil – locuinţă și spațiu birouri.

Terenul aparţine domeniului privat al Municipiului Galați.

Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 178 din data de 31.03.2021.

 

  3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

   3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Galați.

   3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul închirieri, concesiuni și vânzări terenuri, cabinete medicale, localitatea Galaţi, strada Domnească nr. 54, judeţul Galaţi.

     3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:  30 de lei, se poate achita cu numerar la caseria primăriei.

    3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.06.2021, ora 14:00.

    3.5. Persoane de contact: Mardare Petru Eugen sau Chițu Laura Iulia, TEL. 0236/307.718;

 

4. Informaţii privind ofertele:

      La licitaţie pot participa persoane fizice/juridice române, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) Au achiziţionat caietul de sarcini şi au achitat garanţia de participare la licitaţie, în cuantum de 1.131 lei, reprezentând 1% din valoarea de piaţă total propusă a imobilului teren;

b) Au depus oferta împreună cu toate documentele solicitate în documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute în cadrul acesteia;

c) Au îndeplinit la zi toate obligaţiile de plată exigibile a impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local;

d) Nu sunt în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare;

    Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Galaţi, str.Domnească nr.54, Serviciul Închirieri, Concesiuni, Vânzări Terenuri, Cabinete Medicle, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, şi se vor înregistra în ordinea primirii lor.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 30.06.2021, ora 12:00 (intre data publicarii anuntului si data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie minim 20 zile calendaristice)

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Galați, strada Domnească nr.54, judeţul Galaţi, Registratura generală.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

 

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 06.07.2021, ora 15:30, la sediul Primăriei Municipiului Galați, strada Domnească nr.54, judeţul Galaţi.

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Tribunalul Municipiului Galați, strada Brăilei nr. 153, judeţul Galați, tel : 0236/412130, email: tr-galați-comunicare@just.ro.