Anunț, privind închirierea prin licitație publică a unui teren

ADMINISTRATOR

1Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:  Municipiul Galați – cod fiscal 3814810, Str. Domnească, nr. 54, Tel:0236/307.718, Fax : 0236/461.460, E-mail : contracte.teren@primariagalați.ro

 

 2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închirierii:  

Teren intravilan, în suprafață de 398 mp, situat în Aleea Egretei, nr. 21 se identifică în cartea funciară a municipiului nr. 131655, nr. cadastral 131655. Conform Certificatului de Urbanism nr. 340/2021 terenul se închiriază  în scop agricol, cu destinația de grădină.

Terenul aparține domeniului privat.

Închirierea se face conform O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 151/31.03.2021.

 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

 

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Galați.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Închirieri, Concesiuni și Vânzări terenuri, cabinete medicale, str. Domnească, nr. 54, județul Galați;

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 30 de lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei Municipiului Galați.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.07.2021, ora 14.00.

 

4. Informaţii privind ofertele: persoana de contact: Mardare Petru Eugen sau Cocu Cristian Bogdan;

 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 02.08.2021, ora 13.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Galați, str. Domnească, nr.54, Registratura Generală, județul Galați;

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

 

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 05.08.2021, ora 15.30, la sediul Primăriei Municipiului Galați, localitatea Galați, str. Domnească, nr. 54, județul Galați.

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Tribunalul Municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 153, Jud. Galați, tel : 0236/412130, email: tr-galați-comunicare@just.ro