Anunt public !!

Administrator

 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:
   Municipiul Galați – cod fiscal 3814810, Str. Domnească, nr. 54, Tel:0236-307-718, Fax : 0236-461-460, E-mail : contracte.teren@primariagalați.ro
 2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închirierii:  
  Teren intravilan, în suprafață de 468 mp, situat în STR. GĂRII NR.8, NR. 10 se identifică în cartea funciară a municipiului nr. 112054, nr. cadastral 112054. Conform Certificatului de Urbanism nr. 1332/21.10.2021 terenul se închiriază  în scop agricol, cu destinația de grădină.  Terenul aparține domeniului privat.Închirierea se face conform O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 699/21.12.2021.
 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  • Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Galați.
  • Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Închirieri terenuri, str. Domnească, nr. 54, județul Galați;
  • Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 de lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei Municipiului Galați.
  • Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.02.2022, ora 14.00.
 4. Informaţii privind ofertele: persoana de contact: Mardare Petru Eugen sau Mihai Cristina
  • Data limită de depunere a ofertelor:11.02.2022, ora 14.00.
  • Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Galați, str. Domnească, nr.54, Registratura Generală, județul Galați;
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar
 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
  15.02.2022, ora 15.30, la sediul Primăriei Municipiului Galați, localitatea Galați, str. Domnească, nr. 54, județul Galați.
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
  Tribunalul Municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 153, Jud. Galați, tel : 0236-412-130, Email: tr-galati-comunicare@just.ro