Anunț public !!

Administrator

Anunț, privind arendarea prin licitație publică a unui teren, proprietate publică a Municipiului Galați, situat în extravilanul comunei Vădeni, jud. Brăila

 

 1. Informații generale privind arendator, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Municipiul Galați – cod fiscal 3814810, Str. Domnească, nr. 54, Tel: 0236/307.718, Fax: 0236/461.460, E-mail: contracte.teren@primariagalați.ro.
 2. Informații generale privind obiectul arendării, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie arendat: Teren extravilan, în suprafață de 641.12 ha situat în extravilanul comunei Vădeni, jud. Brăila și se identifică în cartea funciară a municipiului cu numerele cadastrale: 1157, 1168, 2212, 2214, 2216, 2218, 4785, 72351, 72352, 72393, 72397, 72399, 72400, 72403, 72409, 72410, 72411, 72412, 72419, 72421, 72477, 72480, 72485, 72486, 72491, 72492, 72745, 73520, 73522, 73597, 74355.  Conform HCL nr. 214/30.03.2022 terenul se arendează  în scop agricol. Terenul aparține domeniului public al municipiului Galați conform HCL nr. 679/21.12.2021, privind completarea HCL nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare. Arendarea se face conform dispozițiilor art. 1778, alin. (1) și (2) și art. 1836-1850 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  • Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Galați.
  • Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciul Închirieri terenuri, str. Domnească, nr. 54, județul Galați.
  • Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar: 2500 de lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei Municipiului Galați. Persoanele juridice care au obținut caietul de sarcini și au participat la prima ședință de atribuire, nu mai trebuie să facă dovada achiziționării unui nou caiet de sarcini.
  • Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.06.2022, ora 14:00.
 4. Informații privind ofertele: persoana de contact: Mardare Petru Eugen.
  • Data limită de depunere a ofertelor: 17.06.2022, ora 12:00.
  • Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Galați, str. Domnească nr.54, Serviciul Închirieri terenuri, camera 110, județul Galați.
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:  un exemplar.
 5. Data și locul la care se va desfășura a doua ședință de deschidere a ofertelor: 20.06.2022, ora 15:30, la sediul Primăriei Municipiului Galați, localitatea Galați, str. Domnească nr. 54, județul Galați.
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Municipiului Galați, str. Brăilei nr. 153, Jud. Galați, tel: 0236/412130, email: tr-galați-comunicare@just.ro.