Anunt public !!

Administrator

 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:  Municipiul Galați – cod fiscal 3814810, Str. Domnească, nr. 54, Tel:0236/307.743, Fax : 0236/461.460, E-mail : licente@primariagalați.ro;

  Persoane de contact: Daniela Bădărau, Laura Chiţu, Liliana Crivăţ, Mariana Manu;

 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:  

  Teren intravilan, în suprafață de 180 mp, situat în str. Nicolae Labis, nr. 14A,  care se identifică în cartea funciară a municipiului nr. 128557, nr. cadastral 128557. Conform Certificatului de Urbanism nr. 334/04.04.2022 terenul se concesionează  în vederea edificării unui imobil – baza de agrement cu dotari de sport si locuri de joaca pentru copii. Terenul aparţine domeniului privat al municipiului Galaţi. Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 750/24.11.2022.

 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  • Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Galați, str, Domnească, nr. 54.
  • Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul Concesiuni și Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale, cam.106,  str. Domnească, nr. 54.
  • Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 30 de lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei.
  • Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 02.02.2023, ora 12:00;
 4. Informatii privind ofertele:
  • Data limită de depunere a ofertelor: 10.02.2023, ora 12:00;
  • Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Galați, str. Domnească, nr.54, Registratura Generală;
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar
 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 14.02.2023, ora 15:00, la sediul Primăriei Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54.
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Municipiului Galați, str. Brăilei nr. 153, Jud. Galați, tel.: 0236-412-130, e-mail: tr-galați-comunicare@just.ro.