Anunț public !!

Administrator

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:  Municipiul Galați – cod fiscal 3814810, Str. Domnească, nr. 54, Tel:0236-307-718, Fax: 0236-461-460, E-mail : contracte.teren@primariagalați.ro
 2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriată: 
  • Teren intravilan, situat în municipiul Galați, strada Brăilei, tronson 3 - zona bl. C8, județul Galați, în suprafață de 12 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Galați, înscris în C.F. nr. 128847, număr cadastral 128847, cu destinația comercializare flori și accesorii. Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.853/21.12.2022.
  • Teren intravilan, situat în municipiul Galați, strada Dr. Constantin Levaditti, zona cimitir “Sf. Lazar”, județul Galați, în suprafață de 15 mp – 3 amplasamente a câte 5 mp fiecare, aparținând domeniului public al Municipiului Galați, înscris în C.F. nr. 123019, număr cadastral 123019, cu destinația comercializare flori și accesorii. Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 854/21.12.2022.
  • Teren intravilan, situat în municipiul Galați, Bulevardul Henri Coandă, nr. 10A - S2, județul Galați, în suprafață de 12 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Galați, înscris în C.F. 135483, număr cadastral 135483, cu destinația comercializare flori și accesorii. Închirierea  se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G .nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 855/21.12.2022.
 3. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietele de sarcini.
  • Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţiile de atribuire se pot ridica de la sediul Municipiului Galați.
  • Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Închirieri terenuri, municipiul Galați, strada Domnească nr.54, județul Galați.
  • Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 de lei/caiet de sarcini, se poate achita cu numerar la casieria Municipiului Galați.
  • Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.02.2023, ora 13:00.
 4. Informaţii privind ofertele:
  • Data limită de depunere a ofertelor: 16.02.2023, ora 13:00.
  • Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Municipiului Galați, municipiul Galați, strada Domnească nr. 54, Registratura Generală, județul Galați.
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 16.02.2023, ora 15.00 la sediul Municipiului Galați.
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Municipiului Galați, municipiul Galați, strada Brăilei nr. 153, județul Galați, telefon: 0236-412-130, fax: 0236-412-130, e-mail: tr-galați-comunicare@just.ro.
 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 25.01.2023.