Anunț public !!

Administrator

În atenția persoanelor fizice care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea, prevăzute la art.1 alin.(10) din OUG nr.15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile din H.G. nr.336/2022, pentru a beneficia de decontare, persoanele fizice depun, în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe raza cărora se află locuinţa în care sunt găzduite persoanele, următoarele acte:

  • o cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele şi prenumele acestora, localităţile din care acestea declară că provin şi intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana şi cazarea;
  • declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informaţiilor cuprinse în cerere;
  • actul de identitate al solicitantului (original şi copie);
  • documente care atestă dreptul de folosinţă asupra locuinţei în care sunt găzduite persoanele (original şi copie);
  • copii ale paşapoartelor cetăţenilor cazaţi, precum şi ale filelor cu viza/vizele de intrare în România.

Cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeaşi locuinţă, cu precizarea dacă optează pentru încasarea sumelor în numerar sau prin virament bancar (în această situaţie se depune şi un extras bancar).

 

Cererile depuse după termenul prevăzut, se soluţionează în luna următoare.

 

Modelul cererii, precum şi cel al declaraţiei pe propria răspundere se pot descărca de pe site-ul www.social.primariagalati.ro.

De asemenea, reamintim persoanelor fizice faptul că în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din O. U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, "străinul intrat legal pe teritoriul României, precum şi persoana care îl găzduieste au obligația să anunțe despre aceasta organul de poliție competent teritorial, în termen de 3 zile de la data intrării si, respectiv, a găzduirii".

 

Cerere și Declarație pe propria răspundere, privind decontarea cheltuielilor cu hrana pentru cetățenii străini sau apatrizii găzduiți, aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.