Anunț public !!

Administrator

 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:  Municipiul Galați – cod fiscal 3814810, Str. Domnească, nr. 54, Tel:0236/307.743, Fax: 0236/461.460, E-mail: concesiuni@primariagalați.ro;
 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
  • Teren intravilan, în suprafață de 500 mp, situat în Galaţi, str. Drumul Viilor, nr. 99, lot 1/2, proprietatea privată a Municipiului Galaţi, care se identifică în cartea funciară a municipiului cu nr. 135449, nr. cadastral 135449, Conform Certificatului de Urbanism nr. 1604/20.12.2022 terenul se concesionează în vederea construirii unui service auto.

   Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 200/27.04.2023.

  • Teren intravilan, în suprafață de 1.685 mp, situat în Galaţi, str. Stadionului, nr.1A,  proprietatea privată a Municipiului Galaţi, care se identifică în cartea funciară a municipiului cu nr. 134981, nr. cadastral 134981. Conform Certificatului de Urbanism nr. 40/16.01.2023 terenul se concesionează în vederea edificării unui restaurant de tip “drive in”.

   Concesionarea se face conform Hotărârii Consiliului Local nr. 201/27.04.2023

 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  • Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Galați, str, Domnească, nr. 54.
  • Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul Concesiuni și Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale, cam.106,  str. Domnească, nr. 54.
  • Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 30 de lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei.
  • Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.06.2023, ora 14:00.
  • Persoane de contact: Daniela Bădărău, Laura Chiţu, Liliana Crivăţ, Mariana Manu;
 4. Informatii privind ofertele:
  • Data limită de depunere a ofertelor: 16.06.2023, ora 11:00;
  • Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Galați, str. Domnească, nr.54, Registratura Generală;
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar
 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 20.06.2023, ora 15:00la sediul Primăriei Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54.
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 153, Jud. Galați, tel : 0236/412130, email: tr-galati-comunicare@just.ro.