Anunț public !!

Administrator

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Municipiul Galați, CIF 3814810, adresă: Municipiul Galați, strada Domnească nr. 54, județul Galați, telefon: 0236/307.743, fax: 0236/461.460, email: concesiuni@primariagalati.ro.
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:
  • Teren intravilan situat pe Calea Smârdan nr. 6B, aparținând domeniului privat al Municipiului Galați, identificat cu numărul cadastral 130476, în suprafață de 2.670 mp. Vânzarea se face conform O.U.G. nr.  57/2019 și H.C.L. nr. 340/29.06.2023.
  • Teren intravilan situat pe Calea Smârdan nr. 6C, aparținând domeniului privat al Municipiului Galați,  identificat cu numărul cadastral 129725, în suprafață de 3.895 mp. Vânzarea se face conform O.U.G. nr.  57/2019 și H.C.L. nr. 341/29.06.2023.
  • Teren intravilan situat pe bd. George Coșbuc nr. 171, aparținând domeniului privat al Municipiului Galați, identificat cu numărul cadastral 132110, în suprafață de 112 mp. Vânzarea se face conform O.U.G. nr.  57/2019 și H.C.L. nr. 342/29.06.2023.
  • Teren intravilan situat pe strada Oltului nr. 2B, aparținând domeniului privat al Municipiului Galați, identificat cu numărul cadastral 129064, în suprafață de 804 mp. Vânzarea se face conform O.U.G. nr.  57/2019 și H.C.L. nr. 343/29.06.2023.
  • Teren intravilan situat pe Aleea Bazinul Nou nr. 8, aparținând domeniului privat al Municipiului Galați, identificat cu numărul cadastral 135858, în suprafață de 982 mp. Vânzarea se face conform O.U.G. nr.  57/2019 și H.C.L. nr. 344/29.06.2023.
  • Teren intravilan situat pe Aleea Nordului nr. 11, aparținând domeniului privat al Municipiului Galați,  identificat cu numărul cadastral 135883, în suprafață de 525 mp. Vânzarea se face conform O.U.G. nr.  57/2019 și H.C.L. nr. 345/29.06.2023.
 3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.
  • Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul Municipiului Galați - strada Domnească nr. 54.
  • Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Concesiuni, Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale – Municipiul Galați, strada Domnească nr. 54, camera 106, telefon: 0236/307.743, email: concesiuni@primariagalati.ro, persoană de contact: Bădărău Daniela.
  • Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 30 de lei/documentație, se poate achita numerar la Casieria Municipiului Galați, strada Domnească nr. 54.
  • Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 31.08.2023, ora 14:00.
 4. 4. Informaţii privind ofertele:
  • Data-limită de depunere a ofertelor: 08.09.2023, Ora 12:00.
  • Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Galați, Registratura Generală, strada Domnească nr. 54, parter.
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.
 5. Data şi locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 12.09.2023, ora 15:00, la sediul Municipiului Galați din strada Domnească nr. 54, Sala de Ședințe, județul Galați.
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Galați, strada Brăilei nr. 153, județul Galați, telefon: 0236/412.130, email: tr-galati-comunicare@just.ro.
 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării