Anunț public

Administrator

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
  Municipiul Galați, strada Domnească nr. 54, municipiul Galați, judeţul Galați, telefon 0236-307-718, fax 0236-461-460, email: contracte.teren@primariagalati.ro
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
  Teren intravilan, în suprafață de 5 mp - amplasament nr.1, situat în str. Dr. Constantin Levaditti, zona Cimitir Sf. Lazăr, se identifică în cartea funciară a municipiului nr. 123019, nr. cadastral 123019. Terenul se închiriază cu destinația "comercializare flori și accesorii". Terenul aparține domeniului public al municipiului. Închirierea se face conform O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr.854/12.12.2022;
 3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini;
  • Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54;
  • Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciul Închirieri Terenuri, camera 110, str. Domnească, nr. 54, jud. Galați - persoană de contact: Mardare Petru Eugen;
  • Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 de lei - se poate achita numerar la casieria Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54, parter;
  • Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.11.2023, ora 15:00
 4. Informații privind ofertele:
  • Data-limită de depunere a ofertelor: 15.11.2023, ora 13:00
  • Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Generală, Municipiul Galați, str. Domnească, nr. 54, jud. Galați;
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un exemplar;
 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 15.11.2023 Ora 15:00 - sediul Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54, jud. Galați;
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 153, jud. Galați, telefon 0236-412-130, email: tr-galati-comunicare@just.ro
 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 19.10.2023.