Anunț public

Administrator

Anunț privind vânzarea prin licitație publică a unor imobile proprietatea privată a Municipiului Galați

 

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Municipiul Galați, CIF 3814810, adresă: Municipiul Galați, strada Domnească nr. 54, județul Galați, telefon: 0236/307.743, fax: 0236/461.460, email: concesiuni@primariagalati.ro.

 

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:

  1. Teren intravilan situat pe strada Traian nr. 110 A, aparținând domeniului privat al municipiului Galați, identificat cu numărul cadastral 136225, în suprafață de 95 mp. Vânzarea se face conform O.U.G. nr.  57/2019 și H.C.L. nr. 538/28.09.2023;
  2. Teren intravilan situat pe strada Movilei nr.78, aparținând domeniului privat al municipiului Galați,  identificat cu numărul cadastral 128038, în suprafață de 220 mp. Vânzarea se face conform O.U.G. nr.  57/2019 și H.C.L. nr. 539/28.09.2023;
  3. Teren intravilan situat pe strada Gloriei nr. 5, aparținând domeniului privat al municipiului Galați, identificat cu numărul cadastral 134873, în suprafață de 226 mp. Vânzarea se face conform O.U.G. nr.  57/2019 și H.C.L. nr. 540/28.09.2023.

 

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul Municipiului Galați – strada Domnească nr. 54.

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Concesiuni, Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale – Municipiul Galați, strada Domnească nr. 54, camera 106, telefon: 0236/307.743, email: concesiuni@primariagalati.ro, persoană de contact: Bădărău Daniela.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 30 de lei/documentație, se poate achita numerar la Casieria Municipiului Galați, strada Domnească nr. 54.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.11.2023, ora 14:00.

 

4. Informații privind ofertele:

 

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 08.12.2023, Ora 12:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Galați, Registratura Generală, strada Domnească nr. 54, parter.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

 

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 12.12.2023, ora 15:00, la sediul Municipiului Galați din strada Domnească nr. 54, Sala de Ședințe, județul Galați.

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Galați, strada Brăilei nr. 153, județul Galați, telefon: 0236/412.130, email: tr-galati-comunicare@just.ro.

 

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 30.10.2023.