Solicitare clarificări procedură de atribuire !!

Administrator

Serviciul Închirieri Terenuri pune la dispoziția persoanelor juridice care au achiziționat caietul de sarcini pentru participarea la procedura de atribuire prin licitație publică a unui contract de arendă teren, răspunsul la solicitarea de clarificare a unor aspecte din documentația de atribuire, solicitare înregistrată cu nr. 104152/19.05.2022.

Ca urmare a adresei nr. 104152/19.05.2022, înregistrată la Registratura generală a Municipiului Galați, prin care se solicitau anumite clarificări privind procedura licitației publice de arendare a unui teren în suprafață în 641.12 ha, proprietatea Municipiului Galați, situat în extravilanul comunei Vădeni, jud. Brăila, prin prezenta aducem la cunoștința persoanelor interesate următoarele informații :

  1. (…) vă rugăm să ne precizați care este data de începere a valabilității contractului, având în vedere contractul de închiriere nr. 3632/08.08.2017 (...) care are ca dată de încetare 30.09.2022.
    • În conformitate cu prevederile caietului de sarcini, contractul de arendă va fi încheiat în termen de maxim 20 de zile de la data adjudecării licitației. Data de la care contractul își va produce efectele între părți va fi data de 01.10.2022.  De asemenea, predarea-primirea amplasamentului se va face în maxim 5 zile de la data semnării contractului de arendă, prin process-verbal, data efectivă de intrare în posesie a amplasamentului fiind 01.10.2022.
  2. (…) la secțiunea nr.6, alineatul “Documente necesare”, înțelegem conform punctului “dovada deținerii unui număr mediu de mașini și utilaje agricolecă participantul trebuie să facă dovada că utilajele respective sunt înregistrate ca mijloace fixe în societatea/grupul de societăți pe care îl administrează.
    • În conformitate cu prevederile caietului de sarcini, prin dovada deținerii unui număr mediu de mașini și utilaje agricole, înțelegem că participantul trebuie să prezinte documente care să ateste posesia sau, dreptul de a se folosi sau, dreptul de a dispune de bunurile materiale solicitate. Documentele pot fi, după caz, contracte de vânzare-cumpărare, facturi, contracte de leasing, închiriere, etc.