Anunt concurs recrutare !!

Administrator

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier, clasa I, grad superior – Biroul Reparații și Întreținere Imobile.
Cerinţe de ocupare a postului:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești;
 • vechime de minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

  Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu excepția evaluării psihologice.Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.
  Proba scrisă este programată la data de 22.11.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
  Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției (19.10.2021), respectiv până la data de 08.11.2021 ora 15.00.
  Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania– consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.
Bibliografia/tematica de concurs:

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;
 • Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată;
 • HG 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
 • HG 907 /2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

Tematica concursului de recrutare cuprinde bibliografia integral.

Atribuțiile postului de consilier, clasa I, grad superior:

 • Efectueaza constatarile privind starea tehnica a imobilelor si propune masurile necesare pentru prelungirea duratei de viata a imobilului. In situatia in care imobilul nu prezinta siguranta in exploatare, solicita expertizarea acestuia de catre un proiectant de specialitate atestat;
 • Contribuie cu propuneri si estimari la alcătuirea planului anual de reparații de imobile si la modificarea lui periodică, in functie de urgențele care se impun pe teren;
 • Intocmește caietele de sarcini in vederea atribuirii contractelor de executie a lucrarilor si obține aprobarile necesare;
 • Estimează valoarea lucrșrilor, in programe informatice specifice;
 • Intocmeste fișele de prezentare si obține aprobările necesare;
 • Inaintează caietul de sarcini si fișa de prezentare compartimentului de achiziții publice in vederea atribuirii contractelor;
 • Verifică ofertele depuse (conformitatea cu incadrarile si cantitatile din caietul de sarcini si incadrarea valorilor in bugetul aprobat);
 • Dupa obtinerea Notei Justificative privind achizitia publică, care nominalizează societatea ce va executa lucrarile, generează contractul de execuție lucrări, pe care il urmarește spre a fi insușit si semnat de către toti factorii responsabili si are obligatia ca dupa semnarea lor sa fie repartizat celor interesati;
 • Asigură activitatea de dirigenție de șantier pentru proiectele repartizate, urmărește și răspunde de respectarea strictă a clauzelor contractuale, verifică situațiile de lucrări și admite la plată numai lucrările executate și corespunzătoare calitativ, cu încadrarea în bugetul aprobat;
 • Intocmeste borderouri lunare pe fiecare obiectiv cu realizarile in luna si cumulat si are obligatia ca dupa semnarea lor sa fie repartizate celor interesati;
 • Organizeaza receptia la terminarea lucrarilor cf. prevederilor legale;
 • Intocmeste documente constatatoare cu privire la indeplinirea obligatiilor contractuale a societatilor executante.
 • Intocmeste documentatia necesara eliberarii garantiei de executie cf. prevederilor legale;
 • Functie de solicitari, se ocupa cu intocmirea documentatiilor necesare, solicitate de catre Directia de Proiecte si Finantari Externe, pentru obinerea de fonduri nerambursabile;
 • Participa cu sarcini specifice postului in unitatile de implementare a proiectelor cu finintare externa;
 • Pentru lucrarile de investitii, elaboreaza documentatiile necesare aprobarii Consiliul Local;

Atribuții și răspunderi în domeniul securității și sănătății în muncă precum și în domeniul Sistemului de management integrat calitate-mediu (SMICM)

 • Este obligat să respecte normele de securitate și sănătate în muncă conform legislației în vigoare, astfel:
  • Să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;
  • Să utilizeze corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;
  • Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;
  • Să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
  • Să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
  • Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
  • Să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
  • Să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
  • Să ofere relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;
  • Să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;
  • Să efectueze controlul medical periodic şi să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
  • Dacă starea de sănătate nu îi permite să desfăşoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă şi să urmeze recomandările acestuia.
 • Îndeplinește orice alte sarcini care au legătură directă cu atribuțiile de serviciu potrivit fișei postului sau conform dispozițiilor emise de Primar;
 • Trebuie să cunoască documentele Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu, aplică toate cerințețe acestor documente și contribuie la îmbunătățirea lor și a activității;
 • Identifică, evaluează şi actualizează riscurile propriei activităţi;
 • Elaborează şi actualizează procedurile operaţionale/de proces, specifice propriilor activităţi dacă este cazul;
 • Participă la instruirile de specialitate organizate și la cursurile de perfecționare programate;
 • Este obligat să cunoască și să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și Codul Etic și de Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul P.M.G. și al S.P.C.L.E.P. Galați.
 • Răspunde material, disciplinar și penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de derviciu sau neîndeplinirea acestora;