Anunt concurs de recrutare !!

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

consilier, clasa I, grad principal – Compartiment Închirieri, Concesiuni și Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale

Cerinţe de ocupare a postului:

 • studii universitare  de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință – științe economice;
 • vechime de minim 5 ani în specialitatea studiilor;

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu excepția evaluării psihologice.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 20.04.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției (19.03.2021), respectiv până la data de 07.04.2021 ora 15.00.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/3077713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania– consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

 

Bibliografia de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – Secțiunile 3 și 4 din Cap. III, Titlul I, partea a V-a, Cap. III, titlul II, partea a V-a, titlul I și titlul II ale părții a VI-a;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execuției lucrărilor de construcții – cap. II – Concesionarea terenurilor pentru construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Atribuțiile postului de consilier, clasa I, grad principal

 1. Asigură evidența documentațiilor depuse, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru închirierea, concesionarea, vânzarea terenurilor proprietatea unității administrativ-teritoriale;
 2. Solicită serviciilor de specialitate titlurile de proprietate pentru terenurile solicitate în scopul închirierii, concesionării, vânzării;
 3. Asigură lucrările și documentele necesare procedurilor de licitație publică, în vederea închirierii, concesionării și vânzării de terenuri proprietatea unității administrativ-teritoriale;
 4. Întocmește contracte de închiriere teren/concesionare teren și gestionează evidența lor, pe bază de user și parolă;
 5. Creează debit pentru contractele gestionate și urmărește încasarea acestuia;
 6. Întocmește și înaintează serviciilor de specialitate, lunar, situația încasărilor pentru contractele gestionate;
 7. Întocmește notificări în cazul în care constată nerespectarea clauzelor contractuale, de către titularii contractelor gestionate;
 8. Întocmește comenzi către SP GEOTOPOCAD EXPERT pentru stabilirea prețului de piață în vederea concesionării sau vânzării terenurilor proprietatea unității administrativ-teritoriale;
 9. Actualizează tarifele aferente chiriilor/redevențelor contractelor gestionate;
 10. Rezolvă corespondența și toate sarcinile repartizate;
 11. Păstrează în condiții corespunzătoare documentele gestionate pentru a evita deteriorarea sau distrugerea acestora, inclusiv arhivarea lor;
 12. Cunoaște legislația în vigoare necesară rezolvării sarcinilor ce îi revin;
 13. Sesizează superiorul ierarhic în cazul dispariției unor documente;
 14. Răspunde în condițiile legii pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora;
 15. Este responsabil de cunoașterea și respectarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare și de Ordine Interioară, a Codului Etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual, în vigoare;
 16. Este responsabil de cunoașterea și respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, în vigoare;
 17. Este responsabil de elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale/de proces, specifice propriei activități;
 18. Este responsabil de identificarea, evaluarea și actualizarea riscurilor specifice propriei activități și le comunică în vederea actualizării Fișei de Evaluare a Riscurilor (F1-PP55);
 19. Îndeplinește orice alte sarcini, din sfera sa de competență, stabilite de Primar, Directorul Direcției Patrimoniu, Șeful Serviciului Închirieri, Concesiuni, Vânzări terenuri, cabinete medicale
 20.  Atribuții și răspunderi în domeniul securității și sănătății în muncă, în calitate de lucrător:
 21. Să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât propria persoană, cât și la celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 22. Să utilizeze corect echipamentele de muncă, cu care intră în contact;
 23. Să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;
 24. Să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
 25. Să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă, despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;
 26. Să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului, accidentele suferite de propria persoană;
 27. Să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atâta timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;
 28. Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;
 29. Să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari;
 30. Să nu părăsească locul de muncă, fără aprobarea conducătorului locului de muncă;
 31. Să efectueze controlul medical periodic și să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
 32. Dacă starea de sănătate nu îi permite să desfășoare sarcinile de muncă primate să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă și să urmeze recomandările acestuia;