Anunt concurs de recrutare !!

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

consilier, clasa I, grad profesional superior  – Biroul Promovare și Cooperare Economică

Cerinţe de ocupare a postului:

 • studii universitare  de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe umaniste și arte, ramura de știință: filologie, specializarea limba și literatura română – limba și literatura engleză;
 • vechime de minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu excepția evaluării psihologice.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 06.12.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției (03.11.2021), respectiv până la data de 22.11.2021 ora 15.00.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania– consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica concursului de recrutare:

 • respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare;
 • Titlul II – Statutul funcționarilor publici - OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cap. II – Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Reglementarea activității de soluționare a petițiilor – O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Cap. IV - Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire și Cap.V- Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cap. II – Înființarea asociațiilor și fundațiilor, Cap III – Organizarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor, Cap. V – Federația, Cap. VI- Obţinerea statutului de utilitate publică a asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor, Cap. VIII- Relațiile cu autoritățile publice, Cap. IX – Dizolvarea și Lichidarea, Cap. X - Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial - O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cap. I – Dispoziții generale, Cap. II – Indemnizația de deplasare, Cap. III – Transportul, Cap. IV – Alte cheltuieli, Cap. V – Modul de acordare și de justificare a sumelor cheltuite în valută - H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare.  

Atribuțiile postului de consilier, clasa I, grad superior

1. Organizează vizitele și delegațiile municipalității gălățene în străinătate  și în alte localități din țară, în colaborare cu departamentele implicate în evenimentul respectiv și pregătește documentația necesară deplasării (referat de necesitate de achiziție a biletelor de avion, dacă este cazul, calculul economic estimativ, invitații, materiale de prezentare);

2. Colaborează cu agenții de turism în vederea rezervării și achiziționării de bilete de avion, a cazării la hotel, etc;

3. Ține evidența deplasărilor în străinătate;

4. Întocmește documentele necesare supunerii aprobării în Consiliul Local a proiectelor de hotărâri în domeniul activității biroului;

5. Asigură primirea și însoțirea delegațiilor străine sosite la Primăria Municipiului Galați;

6. Asigură traducerea documentelor intrate în instituție, în funcție de competențele lingvistice ale angajaților acestui serviciu;

7. Gestionează corespondența cu partenerii și colaboratorii externi ai instituției;

8. Îndrumă pe cei interesați în activitățile lor de investigare, cercetare și cooperare în plan economic;

9. Menține relațiile de bună colaborare cu reprezentanții orașelor înfrățite cu Municipiul Galați;

10. Gestionează relația, corespondența și evenimentele în parteneriat cu orașele înfrățite cu municipiul Galați;

11. Identifică noi orașe partenere și supune spre aprobare propunerile de înfrățire/colaborare;

12. Supune spre aprobare noile cereri de înfrățire/colaborare venite din partea unor orașe din străinătate;

13. Organizează vizitele oficiale ale delegațiilor străine/misiunilor diplomatice străine în municipiul Galați;

14. Colaborează cu celelalte compartimente pentru stabilirea de relații cu agenți economici din țară și străinătate, precum și cu unitățile administrative aflate în relații de înfrățire și parteneriat cu Primăria municipiului Galați;

15. Contribuie la organizarea vizitelor ce privesc domeniul relațiilor economice a delegațiilor care se deplasează în orașele înfrățite și partenere;

16. Dezvoltă, propune, sprijină și îndrumă proiectele de investiții și cooperare în ariile de interes pentru municipalitate;

17. Extrage, prelucrează, stochează și diseminează informațiile necesare pentru întocmirea unei baze de date privind potențialul de investiții străine în Municipiul Galați;

18. Stimulează, organizează și prezidează întâlniri între reprezentanți ai mediului de afaceri și administrația locală;

19. Contribuie la menținerea relațiilor municipiului Galați cu alte unități administrativ-teritoriale din țară, oferind sprijin în comunicarea cu acestea;

20. Asigură îndosarierea, păstrarea, gestionarea și arhivarea anuală a documentelor biroului.

Atribuții și răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă precum și în domeniul Sistemului de management integrat calitate-mediu (SMICM):

 1. Este obligat să respecte normele de securitate și sănătate în muncă conform legislației în vigoare, astfel:

a) Să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea si instruirea sa precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;

b) Să utilizeze corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;

c) Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;

d) Să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

e) Să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

f) Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

g) Să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;

h) Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

i) Să ofere relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

j) Să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;

k) Să efectueze controlul medical periodic şi să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;

l) Dacă starea de sănătate nu îi permite să desfăşoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă şi să urmeze recomandările acestuia.

 1. Îndeplineşte orice alte sarcini care au legătură directă cu atribuţiile de serviciu, potrivit fişei postului sau conform dispoziţiei emise de Primar;
 2. Trebuie să cunoască documentele Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu, să  aplice toate cerinţele acestor documente şi contribuie la îmbunătăţirea lor şi a activităţii;
 3.  Identifică, evaluează şi actualizează riscurile propriilor activităţi;
 4.  Elaborează şi actualizează procedurile de proces specific propriilor activităţi, dacă este cazul;
 5.  Participă la instruirile de specialitate şi la cursurile de perfecţionare programate;
 6.  Este obligat să cunoască şi să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, precum și Codul Etic şi de Integritate al funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul P.M.G și al S.P.C.L.E.P. Galați;
 7. Răspunde material, disciplinar și penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora.