Anunț de participare la licitație

Administrator

Anunț privind vânzarea prin licitație publică a următoarelor terenuri, proprietate privată a Municipiului Galați:

 • strada Griviței nr. 32A
 • str. V. A. Urechia nr. 38
 • str. Privighetoarei nr. 2A
 • str. Castrul Roman nr. 32C
 1. Informații generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefon și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Municipiul Galați – cod fiscal 3814810, strada Domnească nr.54, camera 106, Telefon: 0236307743, Fax: 0236461460, Email: licente@primariagalati.ro, persoanele de contact: Manu Mariana, Chițu Laura, Crivăț Liliana;
 2. Informații generale privind obiectul vânzării, în special descrierea și identificarea bunurilor care urmează să fie supuse vânzării:
  • Teren intravilan, în suprafață de 420 mp, situat în strada Griviței nr. 32A, aparținând domeniului privat al municipiului Galați, care se identifică în cartea funciară a municipiului nr. 110753, nr. cadastral  110753, liber de construcții. Vânzarea se face conform O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 464 din data 28.07.2022, prețul de pornire fiind de 44.500 euro, fără TVA.
  • Teren intravilan, în suprafață de 1.390 mp, situat în strada V. A. Urechia nr. 38, aparținând domeniului privat al municipiului Galați, care se identifică în cartea funciară a municipiului nr. 129104, nr. cadastral  129104, liber de construcții. Vânzarea se face conform O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 449 din data 28.07.2022, prețul de pornire fiind de 55.600 euro, fără TVA.
  • Teren intravilan, în suprafață de 569 mp, situat în strada Privighetoarei nr. 2A, aparținând domeniului privat al municipiului Galați, care se identifică în cartea funciară a municipiului nr. 133017, nr. cadastral  133017, liber de construcții. Vânzarea se face conform O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 443 din data 28.07.2022, prețul de pornire fiind de 37.600 euro, fără TVA.
  • Teren intravilan, în suprafață de 1.560 mp, situat în strada Castrul Roman nr. 32C, aparținând domeniului privat al municipiului Galați, care se identifică în cartea funciară a municipiului nr. 131934, nr. cadastral  131934, liber de construcții. Vânzarea se face conform O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 444 din data 28.07.2022, prețul de pornire fiind de 21.800 euro, fără TVA.
 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc  în caietele de sarcini.
  • Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Galați.
  • Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Concesiuni, Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale, localitatea Galați, strada Domnească, nr.54, camera 106, județul Galați.
  • Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019: 30 de lei/documentație, se poate achita cu numerar la casieria primăriei.
  • Data limită pentru solicitarea clarificărilor este: 08.09.2022, ora 14:00.
 4. Informații privind ofertele:
  • Data limită de depunere a ofertelor este: 16.09.2022, ora 12:00.
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor este: 20.09.2022, ora 15:00, la sediul Primăriei Municipiului Galați, strada Domnească nr.54, județul Galați.
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Municipiului Galați, strada Brăilei nr.153, județul Galați, tel: 0236412130, email: tr-galati-comunicare@just.ro.