Proiecte de Hotărâri

System Administrator

Odinea de zi a ședinței ordinare a Consiliul Local al Municipiului Galați,

miercuri, 25.08.2021, orele 14:00

 1. Proiect de hotărâre privind completarea Consiliul de administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați”;
 2. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de administrație al societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A.;
 3. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de administrație al societății Gospodărire Urbană S.R.L.;
 4. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de administrație al societății Industrial Parc S.R.L.;
 5. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de administrație al societății Transurb S.A.;
 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului situat pe Bulevardul Dunărea nr. 2 C, din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în folosință gratuită, Fundației ”Inimã de Copil”;
 7. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare;
 8. Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin contract de delegare către Societatea Apă Canal SA Galați, aprobat prin HCL nr. 310/2010, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Grădiniței cu Program Prelungit "Prichindel" Galați în vederea închirierii acestuia prin licitație publică;
 10. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor spații aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Liceului de Transporturi Auto "Traian Vuia" Galați în vederea închirierii acestora prin licitație publică;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 8, b-dul George Coșbuc, nr. 257 C, G;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de evaluare/licitație pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a Municipiului Galați, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați";
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea direcțiilor de acțiune si a proiectelor care fac parte din Coridorul integrat de mobilitate urbană format din străzile: Oțelarilor, Stadionului, Frunzei, Gh. Asachi, Siderurgiștilor (tronson I si II), 1 Decembrie 1918, Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc și Ștefan cel Mare;
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 315/27.05.2021 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 19, str. Alexandru Vlahuță nr. 10;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14´, str. Crizantemelor nr. 1 A;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14, str. Crizantemelor nr. 6;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 5, str. Aleea Jderului nr. 14B;
 19.  Proiect de hotărâre privind atribuirea unui număr de 56 de autorizații taxi și a numerelor de ordine ale acestora pentru desfășurarea transportului de persoane în regim taxi în municipiul Galați;
 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 171/31.03.2021 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Consolidare versant aferent imobil str. Alexandru Ioan Cuza nr. 46";
 21. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 2.197 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Garofiței nr. 8, Lot 2;
 22. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă a terenului în suprafață de 111 mp, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Cezar Bolliac nr. 1 A;
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Teatrului Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați asigurat în perioada 2017-2021;
 24. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 454/30.08.2018 privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amplasare sculptură în metal, Omagiul lui Brancuși;
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare Școala Gimnazială nr. 10";
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Centrul de servicii sociale pentru persoane fără adăpost din comunitatea marginalizată";
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru serviciul social "Centrul de zi pentru Persoane Vârstnice" și serviciul social "Compartiment Îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice" din cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați;
 28. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 142/31.03.2021 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Pechea și/sau susținătorii lor legali;
 29. Proiect de hotărâre privind modificarea șii completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb S.A.;
 30. Interpelări, intervenții, cereri;
 31. Diverse.”