Anunț licitație publică !!

Administrator

Anunț privind vânzarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați,
situat în strada Traian nr. 110

 

1. Informații generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefon și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Municipiul Galați – cod fiscal 3814810, strada Domnească nr.54, camera 106, Telefon: 0236/307.743, Fax: 0236461460, Email: licente@primariagalati.ro, persoanele de contact: Manu Mariana, Chițu Laura, Crivăț Liliana;

2. Informații generale privind obiectul vânzării, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie supus vânzării:

  -Teren intravilan, în suprafață de 77 mp, situat în strada Traian nr. 110, aparținând domeniului privat al municipiului Galați, care se identifică în cartea funciară a municipiului nr. 113588, nr. cadastral  113588, liber de construcții

Vânzarea se face conform O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 154 din data 30.03.2022, prețul de pornire fiind de 16.424,93 euro, fără TVA.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc  în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Galați.

3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Concesiuni, Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale, localitatea Galați, strada Domnească, nr.54, camera 106, județul Galați.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019: 30 de lei, se poate achita cu numerar la casieria primăriei.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este: 07.07.2022, ora 14:00

4. Informații privind ofertele:                                                                                                         

4.1. Data limită de depunere a ofertelor este: 15.07.2022, ora 12:00

4.2. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor este: 19.07.2022, ora 15:00, la sediul Primăriei Municipiului Galați, strada Domnească nr.54, județul Galați.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Municipiului Galați, strada Brăilei nr.153, județul Galați, tel: 0236/412.130, email: tr-galati-comunicare@just.ro