Clarificări - procedura de vanzare prin licitație publică a unor imobile situate în Bdul. Siderurgiștilor nr. 45E și nr. 45K

Administrator

  În temeiul art.363, alin. (1), coroborat cu art. 334-346 ale OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, respectiv în conformitate cu prevederile art.335, alin. (12) al aceleiași dispoziții legale amintite, Serviciul Închirieri terenuri  aduce la cunoștința persoanelor fizice/juridice care au achiziționat documentația de participare pentru vânzarea unor imobile proprietatea privată a Municipiului Galați că, în cadrul procedurii de publicitate a vânzării prin licitație publică a unor imobile proprietatea privată a Municipiului Galați situate în bdul. Siderurgiștilor, nr. 45E și nr. 45K au fost depuse, până la termenul indicat în anunțul de publicitate, 3 adrese de clarificare a unor aspecte referitoare la documentația de atribuire.

  Conform dispozițiilor legale menționate vă aducem la cunoștință solicitările de clarificare primite și răspunsurile oferite de Autoritatea Contractantă.

  La  solicitarea “Conform punctului 4. A) Condiții de mediu – Cumpărătorul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului, sens în care vă rugăm să ne comunicați dacă au fost realizate studii de contaminare pentru imobilele situate în bdul. Siderurgiștilor, nr. 45E și nr. 45K și dacă aveți informații privind o posibilă contaminare (...)autoritatea contractantă a răspuns “Municipiul Galați nu a comandat studii și nu deține informații referitoare la posibilele contaminări ale celor două imobile.

  La solicitarea Conform Hotărârii nr. 281/31.05.2017 a fost aprobată casarea unor mijloace fixe aparținând societății Transurb S.A Galați, sens în care vă rugăm să ne comunicați dacă imobilele- bdul. Siderurgiștilor, nr. 45E și nr. 45K sunt ocupate de mijloace fixe aparținând societății Transurb S.A Galați și dacă sunt/urmează să fie efectuate demersuri în vederea îndepărtării lor (...)autoritatea contractantă a răspuns “imobilul situat în bdul. Siderurgiștilor nr. 45E este compus din teren și construcție, proprietate privată a Municipiului Galați, conform extrasului de carte funciară nr. 126403, furnizat împreună cu documentația de participare la procedură, iar imobilul situat în bdul. Siderurgistilor, nr. 45K este teren liber de construcții, proprietate privată a Municipiului, conform extrasului de carte funciară nr. 126399, furnizat și acesta împreună cu documentația de participare la procedură.”

  La întrebarea Conform punctului D din Anexa 2 la HCL nr. 471/25.08.2021 – Alte informații utile, documentele pentru elaborarea și prezentarea ofertei pot fi obținute contra cost, sens în care vă rugăm să ne comunicați dacă mai sunt și alte documente care trebuie obținute pe lângă caietul de sarcini (...)” autoritatea contractantă a răspuns că “litera D a anexei 2 se referă la documentația de participare la procedura licitației, respectiv caietul de sarcini și fișa procedurii, documentație achiziționată de reprezentant prin chitanțele (...)

  La solicitarea Vă rugăm să ne confirmați dacă formatul electronic al certificatului de atestare fiscală emis de către Mun. Galați este acceptat în procedură și dacă același certificat poate fi folosit în ambele dosare de licitație(...) autoritatea contractantă a răspuns “certificatul de atestare fiscală emis de către Primăria Municipiului Galați și comunicat în format electronic petentului, poate fi utilizat ulterior de acesta, în variantă print, acesta având elementele de siguranță necesare. În cazul menționat certificatul fiscal poate fi utilizat în ambele dosare depuse.

  La solicitarea Vă rugăm să ne confirmați dacă formatul electronic al Adeverinței eliberate de către Serviciul Juridic și legalitate din care să rezulte că nu există litigiu juridic cu Primărie Municipiului Galați, în legătură cu procedura licitației (...) autoritatea contactantă a răspuns “Adeverința eliberată de către Serviciului Juridic și legalitate, comunicată și în format electronic petentului, poate fi utilizată ulterior de acesta, în variantă print, acesta având elementele de siguranță necesare. În cazul menționat, adeverința poate utilizată în ambele dosare depuse.

  La solicitarea “În cazul în care societatea va fi reprezentată prin împuternicit altul decât reprezentantul legal, această împuternicire sub ce formă este acceptată, în procedură, sub semnătură privată sau în autentic? autoritatea contractantă a răspuns “Împuternicirea pentru reprezentantul persoanei juridice, altul decât asociatul/administratorul unic va îmbrăca forma autentică.

  La solicitarea “Vă rugăm să ne transmiteți cu ce informații sunt necesare a fi completate fișa cu informațiile privind ofertantul și declarația de participare autoritatea contractantă a răspuns că “Fișa cu informații privind ofertantul va cuprinde date privind denumirea persoanei fizice/juridice, domiciliul/sediul acesteia, nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, un număr de telefon de contact, adresa de e-mail și un cont bancar unde se poate transfera garanția de participare la licitație, în cazul în care persoana fizică/juridică nu este adjudecatarul procedurii de asemenea Declarația  reprezintă o asumare în scris a dorinței de participare la procedură și a efectelor juridice pe care o eventuală adjudecare le va produce.