Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile

Administrator

  Primăria Municipiului Galați prin Direcția Impozite, Taxe si alte Venituri Locale, in temeiul art. 250 din Legea 207/20.07.2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,vă face cunoscut ca in ziua de 20.07.2021 la ora 10:00  in  str. Domnească  nr. 13 bl. L parter, Galati , se va vinde la licitatie urmatorul bun imobil proprietate a debitorului SC PROINFEURO SRL cu domiciliul fiscal in România, jud. Galați, mun. Galați, Str. 1 DECEMBRIE 1918 Nr. 8 Bl. S8B Ap. 3 CUI 18177286, compus din:

  Imobil situat in Galați , str. DOGĂRIEI NR.4. Acest imobil este compus din cota indiviză de ½ din terenul in suprafața totală de 161,67mp adică suprafața indiviză de 80,84 mp si construcția amplasată la parterul imobilului, având destinația de spațiu comercial. Construcția care se vinde are o suprafață construită la sol de 161,67mp, suprafața utilă de 129,69mp și este in stare de degradare.

  Preț de  pornire la licitație este de  29,516.00 LEI ( preț stabilit conform raportului de evaluare intocmit de SC UNIKASA 8 SRL)Prețul nu contine TVA.

  Imobilul este grevat de următoarele sarcini:

  • 80494/18.09.2015- Somația imobiliară nr.66/16.09.2015 emis de EJ BADIU FLORIN, se notează urmărirea silită imobiliară pentru suma de 4,192.00LEI creditor ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TULUCEȘTI.
  • 54823/22.07.2016- Somația de plată dosar de executare nr.24500/233/1085/CSC/2012 in 22.07.2016 emis de BEJ COȚAC DĂNUȚ CARMEN, se notează urmarirea silita imobiliara pentru suma de 7.064,16 lei creditoarea SC UNIPLAST CONSTRUCT SRL.

  Invităm pe toți cei care pretind  vreun drept asupra acestor bunuri să instiințeze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilită pentru vânzare.

  Cei interesați in cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte până in ziua precedentă termenului de vânzare următoarele:

  • oferta de cumpărare;
  • dovada plații taxei de participare , reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației
  • imputernicirea persoanei care il reprezintă pe ofertant, dacă este cazul;
  • pentru persoanele juridice de  naționalitate româna, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;
  • pentru persoane juridice străine actul de inmatriculare tradus in limba romana;
  • pentru persoane fizice române , copie de pe actul de identitate;
  • declaratie pe propria raspundere a ofertantului prin care se certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul

  Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, in termen de 15  zile de la comunicare sau luare la cunostință , in conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea 207/20.07.2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

  Potrivit dispozițiilor art.9 alin (2) lit.(d) din Legea 207/20.07.2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită , nu este obligatorie audierea contribuabilului.

  Pentru informații suplimentare , vă puteți adresa la sediul nostru situat in str. Domneasca nr. 13, bl. L – parter – Serviciul Urmărire, executare silită, Amenzi sau la telefon 0236/307771 sau 0236/307756.