Anunt public !!

Administrator

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:
  Municipiul Galați – cod fiscal 3814810, Str. Domnească, nr. 54, Tel:0236/307.718, Fax: 0236/461.460, e-mail: contracte.teren@primariagalati.ro.
 2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie supus închirierii:
  Spațiu, situat în Municipiul Galați, în clădirea – hală agroalimentară, etaj 1, Piața Micro 20, strada Furnaliștilor nr.9A, județul Galați, în suprafață de 205 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Galați, nr. cadastral 105047-C1, cu destinația activități de recreere, sală de fitness.
  Închirierea se face conform O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.18/27.01.2022.
 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  • Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Municipiului Galați.
  • Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Închirieri terenuri, Municipiul Galați, strada Domnească nr.54, județul Galați;
  • Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 de lei, se poate achita cu numerar la casieria Municipiului Galați.
  • Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.03.2022.
 4. Informaţii privind ofertele:
  • Data limită de depunere a ofertelor: 04.04.2022, ora 13.00.
  • Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Galați, Registratura Generală, strada Domnească nr.54, județul Galați.
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 07.04.2022, ora 15.30, la sediul Municipiului Galați, localitatea Galați, strada Domnească nr. 54, județul Galați.
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
  Tribunalul Municipiului Galați, localitatea Galați, strada Brăilei nr.153, județul Galați, telefon: 0236412130, fax: 0236460331, e-mail: tr-galați-comunicare@just.ro.
 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 11.03.2022.