Anunț, privind vânzarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în Str. Portului, nr. 39A

Administrator

 1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

  Municipiul Galați – cod fiscal 3814810, Str. Domnească, nr. 54, Tel:0236/307.718, Fax: 0236/461.460, E-mail : contracte.teren@primariagalați.ro

 2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie supus vânzării: 

  Imobil teren intravilan, în suprafață de 278 mp, situat în localitatea Galați, strada Portului nr.39A, județul Galați, aparținând domeniului privat al orașului Galați, nr. cadastral 130266, cu destinația curți construcții. Vânzarea se face conform O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.473/25.08.2021.

 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  • Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Galați.
  • Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Închirieri terenuri, strada Domnească, nr. 54, județul Galați;
  • Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 de lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei Municipiului Galați.
  • Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 5.11.2021, ora 14.00.
 4. Informaţii privind ofertele:
  • Data limită de depunere a ofertelor: 15.11.2021, ora 13.00.
  • Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Galați, localitatea Galați, strada Domnească nr.54, județul Galați, Registratura Generală.
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 15.11.2021, ora 15.00, la sediul Primăriei Municipiului Galați, localitatea Galați, strada Domnească nr.54, județul Galați.
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

  Tribunalul Municipiului Galați, localitatea Galați, strada Brăilei nr.153, județul Galați, tel. 0236412130, fax.0236412130, email: tr-galați-comunicare@just.ro