Comisia 1 - Comisia buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului

System Administrator

 • Initiaza studii si prognoze in domeniul economic, le supune spre aprobare Consiliului local iar dupa aprobare analizeaza realizarea acestora cu forte proprii sau prin incredintarea lor unor organisme de specialitate. Studiile si prognozele initiate vizeaza in principal cunoasterea unor masuri concrete in competenta de aprobare a Consiliului local; fundamentarea unor programe locale de dezvoltare, cu precadere in mica industrie cu capital privat si servicii pentru populatie; reconversia si transferul fortei de munca disponibilizate prin restructurarea agentilor economici care se afla sub autoritatea Consiliului local; infiintarea unor societati comerciale cu participarea Consiliului local pentru atragerea de noi surse la bugetul local
 • Urmareste modul de folosire a fondului funciar din teritoriu si prezinta propuneri pentru rentabilizarea acestuia
 • Avizeaza si prezinta propuneri privind concesionarea schimbul sau/si inchirierea bunurilor apartinand domeniului public sau privat al municipiului
 • Initiaza la cererea Consiliului local sau din proprie initiativa studii privind patrimoniul domeniului public; urmareste stadiul actual de valorificare a acestuia; initiaza si asigura fundamentarea unor programe care sa conduca la folosirea patrimoniului public potrivit destinatiei si dezvoltarii acestuia
 • Analizeaza inventarierea anuala a patrimoniului domeniului public si privat al Consiliului local si controleaza modul de folosire al acestuia, scop in care solicita directiilor si compartimentelor de specialitate informari si rapoarte periodice; face propuneri pentru crearea bazei de date in vederea preluarii pe calculator a informatiilor din acest domeniu
 • Supravegheaza efectuarea controlului in cadrul gestiunilor asociatiilor de locatari
 • Analizeaza si avizeaza proiectele de buget ale unitatilor aflate sub autoritatea Consiliului local, proiectul bugetului local pe sectiunile acestuia si, dupa aprobare, urmareste modul de realizare a acestuia. Efectueaza controlul periodic asupra executiei bugetare, solicitand Directiei economice rapoarte pe baza carora informeaza Consiliul local
 • Initiaza studii in vederea identificarii de noi resurse locale la buget si face propuneri pentru verificarea acestora. Initiaza proiecte de hotarare privind stabilirea unor impozite si taxe locale, precum si pentru aplicarea unor taxe speciale pe timp limitat, in scopul realizarii unor obiective concrete sau/si servicii publice
 • Avizeaza propunerile de reactualizare a taxelor locale, chiriilor si tarifelor, corelate cu rata inflatiei
 • Analizeaza si avizeaza propunerile de structura organizatorica (organigrame) si regulamentele de organizare si functionare ale unitatilor aflate sub autoritatea Consiliului local precum si propuneri de restructurare a acestora
 • Analizeaza si avizeaza bilantul contabil si contul de profit si pierdere al unitatilor aflate sub autoritatea Consiliului local
 • Asigura controlul asupra activitatii de contabilitate, buget-finante si administrativ-gospodareasca desfasurate de aparatul propriu al Consiliului local
 • Analizeaza indeplinirea oricaror atributii si sarcini stabilite de Consiliul local in domeniul de specialitate al comisiei
Nume si prenume Statut Partid
POALELUNGI DUMITRU MEMBRU PSD
HARABOR ANAMARIA MEMBRU PNL
ONOSE VALERIU-LAURENTIU MEMBRU PNL
SUSNOSCHI LUCA FLAVIA MEMBRU PLUS
CIUCA RODICA MEMBRU PSD
ATANASIU SILVIA-ELENA SECRETAR PSD
ENACHE CRISTIAN-SORIN PRESEDINTE PSD