Lista documentelor produse și gestionate

System Administrator

I. DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA SI LUCRARI PUBLICE
 

SERVICIUL INVESTITII

 • referate
 • contracte
 • borderouri
 • adrese
 • procese verbale receptie

SERVICIUL CONSTRUCTII, DEZVOLTARI SI INTRETINERE STRAZI

 • avize in vederea executarii lucrarilor pe domeniul public
 • permise libera trecere

BIROUL DE COORDONARE LUCRARI SI INTERVENTII

 • situatii de lucrari
 • caiete de sarcini
 • hotarari de adjudecare
 • procese verbale
 • grafice
 • proiecte tehnice
 • referate
 • studii de fezabilitate

DIRECTIA DE PROIECTE SI FINANTARI EXTERNE

 • situatie cu obiective de finantare
 • situatii cu documentatii necesare implementarii proiectelor
 • situatie cu activitati si cheltuieli eligibile
 • lista prioritizata de proiecte
 • propunere alocare fonduri din bugetul local
 • propuneri pentru Programul anual al achizitiilor publice
 • acorduri de parteneriat
 • cereri de finantare insotite de anexele aferente
 • contracte
 • corespondenta
 • rapoarte de specialitate
 • expuneri de motive
 • notificari
 • rapoarte de progres
 • rapoarte intermediare/finale
 • rapoarte financiare
 • cereri de rambursare
 • rapoarte de durabilitate
 • clarificari, sinteze, note, informari solicitate de la departamente din cadrul Primariei si alte institutii

II. DIRECTIA GENERALA SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE
 

COMPARTIMENT UNITATE DE MONITORIZARE SI REGLEMENTARE

 • documente privind contractarea de lucrari, servicii sau produse
 • acte aditionale
 • procese verbale de receptie pentru lucrari, servicii sau produse achizitionate
 • autorizatii taxi
 • autorizatii pentru dispecerat taxi
 • licente de traseu
 • autorizatii de transport in regim de taxi
 • certificate de inregistrare a vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii.

III. DIRECTIA FINANCIAR CONTABILITATE

 • note contabile
 • balanta de verificare
 • documente privind debite, incasari impozite si taxe locale
 • proces verbal de receptie
 • bilantul contabil si anexele aferente
 • conturi de executie
 • bugetul municipiului Galati

IV. DIRECTIA GENERALA IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI LOCALE
 

SERVICIUL URMARIRE SI EXECUTARE SILITA, AMENZI

 • decizii de impunere
 • raport de inspectie
 • proces-verbal de constatare a contraventiei
 • borderou
 • registrul pentru evidenta abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole
 • decizie de compensare/restituire
 • referate
 • nota de constatare pentru impunere din oficiu
 • notificare
 • ordin de serviciu
 • acte juridice
 • titluri executorii
 • somatii
 • adeverinte
 • decizii
 • adrese
 • anunturi privind vanzarea pentru bunuri mobile/imobile
 • cerere pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile supuse executarii silite
 • matricola pentru evidenta centralizata
 • registru de rol unic
 • extras de rol
 • chitante
 • borderouri
 • certificate fiscale privind impozitele si taxele locale persoane fizice/juridice;
 • rapoarte de specialitate avand ca obiect solutionarea contestatiilor administrative in vederea emiterii Dispozitiei Primarului
 • declaratii fiscale

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR

 • cereri
 • carti de identitate
 • adeverinte
 • certificat de atestare a domiciliului si a cetateniei romane;

SERVICIUL STARE CIVILA

 • declaratie de casatorie (anexa nr.23)
 • certificate nastere/casatorie/deces/divort administrativ
 • extrase multilingve nastere/casatorie/deces
 • registre nastere/casatorie/deces
 • livrete de familie
 • sesizari deschidere procedura succesorala

V. DIRECTIA DE EVIDENTA, GESTIUNE SI ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI
 

BIROUL DE EVIDENTA SI GESTIUNE A PATRIMONIULUI

 • contracte de administrare/folosinta gratuita/concesiune imobile proprietatea publica a municipiului;
 • procese verbale de punere in posesie;
 • baza de date domeniul public/privat al municipiului Galati;
 • documente conform Legii nr. 213/1998
 • acorduri intocmite conform HCL
 • referate
 • corespondenta

SERVICIUL INCHIRIERI, CONCESIUNI SI VANZARI TERENURI, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI

 • contracte de inchiriere si concesiune
 • rapoarte contribuabili
 • regulamente si alte documente cu caracter normative specific activitatii serviciului
 • facturi rezultate in urma vanzarilor de terenuri
 • documente procedura achizitie
 • borderouri scadere/debitare
 • raspunsuri fise de audienta
 • procese verbale

SERVICIUL ADMINISTRARE FOND LOCATIV SI SPATII CU ALTA DESTINATIE

 • expuneri de motive
 • rapoarte de specialitate
 • referate
 • contracte inchiriere/dare in administrare/folosinta gratuita
 • rapoarte contribuabili
 • procese verbale imobile
 • notificari/somatii
 • proceduri si alte documente cu caracter normative

COMPARTIMENT ASOCIATII DE PROPRIETARI

 • rapoarte privind verificarea gestiunii asociatiilor de proprietari
 • baza de date electronica a asociatiilor de proprietari
 • situatia soldurilor elementelor de activ si pasiv a asociatiilor de proprietari
 • regulamente si alte documente cu caracter normativ specifice activitatii compartimentului

BIROU CADASTRU

 • adrese
 • comenzi
 • referate
 • documentatii cadastrale
 • protocoale de predare - preluare imobile retrocedate
 • planuri parcelare
 • ordine ale Prefectului Judetului Galati

VI. DIRECTIA GENERALA RELATII PUBLICE EVENIMENTE PUBLICE SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR
 

DEPARTAMENT RELATII EXTERNE SI PROTOCOL

 • informari cu privire la relatiile cu orasele infratite cu Municipiul Galati
 • cheltuieli de protocol

DIRECTIA RELATII PUBLICE

SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL, GHISEU UNIC

 • registrul de evidenta a corespondentei interne si externe
 • condica de distribuire la compartimente a corespondentei repartizate, pentru solutionare
 • borderouri de expediere a corespondentei neclasificate prin Oficiile Postale
 • evidenta atribuirii sectiunilor de numere pentru compartimentele care tin evidenta separata a corespondentei
 • corespondenta pentru solutionarea petitiilor, scrisorilor, reclamatiilor, cererile repartizate compartimentului Registratura Generala
 • citatiile trimise de instantele de judecata, distribuite compartimentelor din primarie
 • corespondenta pentru solutionarea petitiilor, scrisorilor, reclamatiilor, cererile repartizate compartimentului Registratura Generala
 • registrul de evidenta a audientelor acordate de domnul Primar
 • registrul de evidenta a informatiilor de interes public, acordate conform Legii nr.544/2001;
 • raportul anual privind accesul la informatiile de interes public
 • raportul anual privind modul de solutionare al petitiilor
 • materiale destinate informarii publicului
 • fise de audienta dl. Primar
 • procedura privind desfasurarea audienţei acordate de dl. Primar
 • corespondenţă pentru soluţionarea petiţiilor, scrisorilor, reclamaţiilor
 • cereri

BIROUL CENTRUL DE INFORMARE PENTRU CETATENI

 • documente procedura achizitie
 • documente privind procedura transparenta decizionala conform Legii nr. 52/2003
 • contracte servicii
 • rapoarte
 • corespondenta
 • registrul de evidenta a e-mailurilor primite pe adresa de e-mail sesizari@primariagalati.ro

BIROUL INVATAMANT, CULTURA, TURISM, AGREMENT, SPORT, CULTE, SANATATE SI EVENIMENTE

 • documente procedura achizitie
 • state de plata (50 ani de casatorie, 100 de ani de viata, premierea elevilor olimpici)
 • planul anual al achizitiilor publice la nivelul biroului
 • planul anual al actiunilor culturale, sportive si civice
 • deconturi aferente evenimentelor socio-culturale
 • centralizatoare specifice activitatii biroului
 • rapoarte de specialitate
 • registru O.N.G-uri de pe raza municipiului Galati conform prevederilor OG nr. 26/2000.
 • cereri/contracte finantare de la bugetul local
 • documente privind propunerea si acordarea Titlului de Cetatean de onoare al municipiului Galati
 • documente pentru acordarea distinctiei Premiului municipiului Galati

VII. DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
 

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

 • fise de audienta si raspunsuri la audiente;
 • procedurile operationale aferente serviciului
 • informare trimestriala/anuala privind activitatea serviciului
 • rapoarte, referate de necesitate, propuneri
 • fluturasi care contin actele necesare pentru obtinerea unor beneficii de asistenta sociala
 • borderouri de acordarea unor drepturi de asistenta sociala
 • anchete sociale necesare pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala

VIII. INSTITUTIA ARHITECT SEF
 

SERVICIUL STRATEGIE SI DEZVOLTARE URBANA

Compartiment P.U.G./P.U.Z./P.U.D.

 • avize de oportunitate pentru elaborare Plan Urbanistic Zonal
 • documentatii de urbanism initiate de autoritatea administratiei publice locale (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.)
 • documentatii de urbanism initiate de investitori privati (P.U.Z., P.U.D.)

Compartiment Nomenclatura Urbana

 • dispozitii atribuire numere postale
 • adeverinte si certificate de nomenclatura urbana
 • rezervari adrese postale si adeverinte adrese postale

Compartiment Banca de Date - GIS

 • Registrul local al spatiilor verzi din municipiul Galati

DIRECTIA AUTORIZARI CONSTRUCTII

COMPARTIMENT CERTIFICATE DE URBANISM/AUTORIZATII CONSTRUCTII

 • certificate de urbanism si prelungiri
 • autorizatii de construire/desfiintare si prelungiri

COMPARTIMENT RECEPTII LUCRARI

 • proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor de construire/desfiintare
 • proces verbal de receptie finala
 • declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire/desfiintare
 • comunicare privind incheierea executiei lucrarilor de construire/desfiintare
 • certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiilor
 • certificat de atestare a stadiului realizarii constructiilor

COMPARTIMENT DE DESFINTARI ADMINISTRATIVE

 • referate pentru desfiintarea pe cale administrativa a unor constructii executate fara autorizatie de construire/cu nerespectarea procedurilor acesteia, pe domeniul public/privat al municipiului Galati

IX. CABINET PRIMAR
 

SERVICIUL JURIDIC SI DE LEGALITATE

 • corespondenta
 • documente juridice (cereri chemare in judecată, intampinari, cai de atac, cereri de chemare in garantie)
 • avize cu caracter juridic

BIROUL RESURSE UMANE SI SALARIZARE

 • state de plata/Centralizatoare/Ordine de plata
 • dispozitii de incadrare/reluare a activitatii/incetarea raporturilor de serviciu/promovare/santionare/stabilire salarizare/constituire comisii de concurs pentru personalul din cadrul Aparatului de Specialitate a Primarului municipiului Galati si Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor
 • dosare profesionale/dosare de personal
 • dosare de indemnizatii ale persoanelor cu handicap grav conform Legii nr.448/2006
 • contractele de munca/acte aditionale
 • planul de ocupare a functiilor publice
 • planul de perfectionare profesionala
 • portalul de Management al Functiilor Publice
 • registrul de Evidenta Electronica a Salariatilor
 • dosare de concurs/dosare de inscriere la concurs
 • pontaje
 • certificate medicale
 • cereri de concediu de odihna/fara salariu/recuperari
 • declaratia contribuabilului pentru deducere suplimentara
 • rapoarte de specialitate privind aprobarea de organigrame/state de functii pentru Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Galati si Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, cat si pentru institutiile aflate in subordinea Consiliului Local Galati
 • corespondenta cu compartimentele din cadrul Aparatului de Specialitate a Primarului municipiului Galati si Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si cu persoane fizice/juridice
 • adeverinte
 • proceduri privind gestionarea resurselor umane si salarizarea
 • anunturi de concurs/examen

COMPARTIMENT GUVERNANTA CORPORATISTA A INTREPRINDERILOR PUBLICE

 • documente privind organizarea si functionarea intreprinderilor publice
 • documente privind procedura de selectie
 • documente referitoare la mandatul Consiliului de administratie
 • raportari

BIROU ACHIZITII PUBLICE, RELATIA CU MEDIUL DE AFACERI SI SOCIETATEA CIVILA

 • programul anual al achizitiilor
 • referate necesitate
 • dosarul achizitiei publice intocmit in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile in domeniul achizitiilor publice
 • note justificative

BIROU AUDIT INTERN

 • planul anual de audit public intern
 • documente administrative
 • documente intocmite in baza prevederilor H.G. nr. 1086/2013

BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITATII, PROTECTIA MUNCII

 • politica in domeniul managementului calitatii si mediului
 • manualul Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu
 • documente ce contin informatii legate de certificarea Primariei Municipiului Galati in domeniul calitatii
 • proceduri operationale pe activitati la nivelul structurilor din cadrul Primariei Municipiului Galati in domeniul managementului calitatii
 • programul anual de audit al Sistemului de Management Integrat Calitate Mediu
 • documentele necesare finalizarii auditului intern de calitate (fisa de neconformitati si actiuni corective si raportul de audit)
 • programul anual de instruire in domeniul managementului calitatii si mediului
 • raportul Analizei de Management
 • contracte de furnizare/prestari – servicii (cu toata documentatia in baza careia s-a realizat achizitia: Referat de necesitate, Caiet de Sarcini, Nota justificativa privind achizitia) legate de activitatea biroului
 • corespondenta curenta

COMPARTIMENT PROTECTIA MUNCII

 • autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca
 • instructiune proprie privind instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca
 • tematicile instruirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca
 • instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locurilor de munca
 • evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale pentru locurile de munca
 • planul de prevenire si protectie la locul de munca;
 • fisa de instruire/aptitudine/identificare a factorilor de risc
 • raport anual cu privire la starea de sanatate a salariatilor primariei
 • adrese privind convocarea sedintelor Comitetului de Sanatate si Securitate in Munca
 • procesul verbal al sedintei Comitetului de Sanatate si Securitate in Munca
 • regulamentul de organizare si functionare al Comitetului de Sanatate si Securitate in Munca
 • registrul unic de evidenta a accidentelor in munca, incidentelor periculoase si accidentelor usoare
 • documente accidente de munca, constituite conform actelor normative in vigoare
 • documente specifice pentru achizitionarea serviciilor medicale de medicina muncii/echipamente individuale de protectie/materiale igienico-sanitare, precum si contractele de achizitie publica aferente

X. SECRETAR
 

SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA

 • Hotarari ale Consiliului Local
 • Dispozitii ale Primarului
 • Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local
 • expuneri de motive
 • rapoarte de specialitate
 • referate
 • alte documente mentionate in cuprinsul actelor administrative

BIROUL REGISTRUL AGRICOL

Registrul agricol:

 • atestat de producator
 • carnete de comercializare produse agricole
 • adeverinte
 • declaratii in vederea inscrierii in registrul agricol
 • registrul agricol in format scris/electronic/contractelor de arenda
 • declaratii de impunere in vederea stabilirii impozitului pe teren
 • dari de seama statistice, adrese, informari, situatii centralizatoare si raspunsuri pentru diferite institutii din domeniul agricol (A.P.I.A, Directia Judeteana de Statistica, Directia Agricola etc.)

Fond Funciar:

 • solicitari si documente justificative pentru reconstituirea dreptului de proprietate conform legilor fondului funciar
 • hotarari, anexe si procese verbale cu propunerile Comisiei Locale de Fond Funciar
 • contestatii la hotararile Comisiei Locale de Fond Funciar
 • fise de punere in posesie
 • procese verbale pentru sedintele Comisiei de Fond Funciar
 • comunicari, adrese de inaintare, raspunsuri
 • cereri si documente justificative privind calitatea de a solicita drepturi conferite de Legea 341/2004 privind recunostinta pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si de Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi
 • adrese de inaintare si comunicari catre structurile competente de a solutiona cererile depuse conform Legii nr.341/2004 si Legii nr.44/1994
 • documente centralizatoare privind drepturile acordate conform legilor fondului funciar, Legii nr.341/2004 si Legii nr.44/1994 pentru municipiul Galati
 • informari privind stadiul aplicarii legilor fondului funciar, Legii nr.341/2004, Legea nr.44/1994 pentru municipiul Galati

Arhiva

 • registrul de evidenta pentru unitatile arhivistice primite si gestionate de arhiva centrala a institutiei
 • registrul de depozit pentru dosarele date spre cercetare persoanelor indreptatite
 • inventare si procese verbale de predare–primire documente
 • documentatii privind selectionarea documentelor
 • referate de necesitate si contracte de achizitii produse si materiale pentru organizarea depozitului de arhiva si conservarea corespunzatoare a documentelor arhivate;
 • corespondenta