Întocmire dosar locuință socială

System Administrator

 • Cerere tip adresată Primarului;
 • Acte de stare civilă :
  • Copii acte de identitate şi stare civilă ale solicitantului (titularului), ale membrilor familiei soţ/soţie, copii (acte de identitate, certificate de naştere, certificat de căsătorie, deces, sentinţă de divorţ);
  • Copii de pe actele de identitate şi stare civilă ale celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitantul aceeaşi locuinţă (acte de identitate, certificate de naştere, certificate de căsătorie).
 • Condiţii de locuit
  • Copii de pe documentele care atestă condiţiile de locuit ale solicitantului (contract de închiriere, contract de vânzare-cumpărare);
  • Adeverinţă de la asociaţia de locatari din care să rezulte numărul membrilor şi numele acestora, care gospodăresc împreună cu solicitantul aceeaşi locuinţă;
  • Copia tuturor contractelor de închiriere înregistrate la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi sau alte instituţii abilitate în situaţia în care locuiesc cu chirie la proprietar, copie a contractului de închiriere cu municipiul Galaţi sau copia ordinului de cazare pentru solicitanţii care locuiesc la cămin;
  • Copie act de moştenire după caz;
  • Declaraţie notarială pe proprie răspundere din care să rezulte suprafaţa utilă (mp) deţinută de familie, pentru situaţia în care suprafaţa utilă nu rezultă din documentele sus menţionată.
 • Studii - Copii de pe actele de studii ale solicitantului (certificate, diplome de absolvire, diplomă licenţă).
 • Stare de sănătate:
  • Certificate medicale eliberate de instituţii medicale în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de ANEXA 2 din „O.G. nr. 40/1999”, actualizată, care să ateste boli grave ale solicitantului sau a unor membri aflaţi în întreţinere. Aceste certificate medicale trebuie semnate de medicul de specialitate şi de conducătorul instituţiei medicale emitente;
  • Certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap.
 • Declaraţii notariale:
  • Declaraţii notariale (titular + membrii familiei acestuia: soţ/soţie copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia), date pe propria răspundere, din care să rezulte faptul că după 01.01.1990 nu au dobândit şi nu au înstrăinat nici o locuinţă proprietate personală sau din fondul locativ de stat şi că nu au fost/ nu sunt beneficiarii altei locuinţe, destinată închirierii, în municipiul Galaţi, conform art. 48 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Venituri realizate pe ultimele 12 luni, după caz:
  • Adeverinţă de la locul de muncă cu venitul net pe ultimele 12 luni (defalcat) și copii după contractul individual de muncă/actul de numire în funcție;
  • Cupon pensie;
  • Declaraţie autentificată la notar pentru persoanele care nu beneficiază de niciun venit,
  • Cupon alocaţie;
  • Adeverinţe pentru elevi/studenţi din care să rezulte că frecventează cursuri la zi şi beneficiază sau nu de bursă;
  • Cupon şomaj;
  • Acte din care reiese venitul realizat în ultimele 12 luni, pentru acele venituri realizate ca urmare a desfăşurării unei activităţi generatoare de venituri (convenţii civile, P.F.A.);
 • Condiţii speciale pentru titularul dosarului şi membrii familiei acestuia:
  • Adeverinţă care să confirme faptul că solicitantul provine din instituţie de ocrotire socială şi a împlinit vârsta de 18 ani – dacă e cazul;
  • Certificat de revoluţionar;
  • Dovada calităţii de persoană persecutată din motive politice, deportată în străinătate, prizonier.
  • Orice alt document considerat important de către solicitant.
 • Certificat fiscal emis de către Direcția Generala Impozite Taxe și alte Venituri Locale din care să rezulte că solicitantul şi membrii familiei acestuia (soţ, soţie, copii) nu au datorii la bugetul local; prin excepție, solicitanţii şi / sau membrii familiei acestuia (soţ, soţie, copii) care au debite acumulate la bugetul local vor întocmi și prezenta un angajament de plată încheiat conform legii de către Direcția Generală Impozite Taxe și alte Venituri Locale, angajament prin care se obligă să achite datoriile restante în termen de cel mult 12 luni ( în funcție de debitul restant) de la data depunerii dosarului. În acest caz, solicitanţii şi / sau membrii familiei acestuia (soţ, soţie, copii) care au debite acumulate la bugetul local vor avea obligația de a prezenta lunar la Serviciul Administrare Fond Locativ și Spații cu altă destinație dovada îndeplinirii angajamentului, sub sancțiunea decăderii din drepturi.

Notă :

Dosarele pentru solicitarea unei locuințe sociale se depun în perioada stabilită prin hotărâre a Consiliului Local. Criteriile de notare se pot modifica de la un an la altul în funcție de regulamentul stabilit de membri comisiei prin hotărâre a Consiliului Local.