Întocmirea unui dosar de locuință prin A.N.L., pentru tineri cu vârsta sub 35 de ani

System Administrator

 • Cerere tip adresată Primarului;
 • Acte de stare civilă:
  • Copie legalizată după actul naştere şi/sau identitate al solictantului (titularului);
  • Copii după actele de identitate şi stare civilă ale membrilor familiei solicitantului- soţ/soţie, copii( acte de identitate, certificate de naştere, certificat de căsătorie);
  • Copii după actele de identitate şi stare civilă ale celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitantul aceeaşi locuinţă(acte de identitate, certificate de naştere, certificate de căsătorie).
 • Condiţii de locuit:
  • Copii după documentele care atestă condiţiile de locuit ale solicitantului (soț/soție)  conform domiciliului/reședinței din actul de identitate (contract de închiriere, contract de vânzare-cumpărare, releveul imobilului) ;
  • Adeverinţă de la asociaţia de locatari din care să rezulte nr. membrilor şi numele acestora, care gospodăresc împreună cu solicitantul aceeaşi locuinţă, respectiv copie de pe Cartea de imobil, actualizată de Secţia de Poliţie, pentru solicitanţii care locuiesc la casă.
 • Studii: Copii după actele de studii ale solicitantului (certificate, diplome de absolvire, licenţe).
  • Starea de sănătate: Certificate medicale eliberate de instituţii medicale în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de ANEXA 2 din „O.G. nr. 40/1999”, actualizată, care să ateste boli grave ale solicitantului sau a unor membri aflaţi în întreţinere. Aceste certificate medicale trebuie semnate de medicul de specialitate şi de conducătorul instituţiei medicale emitente.
 • Declaraţii notariale: Titular + membrii familiei acestuia (soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia), date pe propria răspundere, din care să rezulte faptul că după 01.01.1990 nu au dobândit şi nu au înstrăinat nici o locuinţă proprietate personală sau din fondul locativ de stat şi că nu au fost/ nu sunt  beneficiarii altei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, în municipiul Galaţi.
 • Locul de muncă:
  • Adeverinţă sau acte doveditoare conform prevederilor legale privind venitul net lunar pe ultimele 12 luni, realizat de titular + membrii familiei acestuia: soţ/soţie copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia; persoanele care nu au realizat venituri pe parcursul celor 12 luni vor prezenta declarație autentificată la notar din care să rezulte că  nu au  beneficiat de niciun venit ;
  • Copie după contractul individual de muncă al titularului de dosar, certificată pentru conformitate de către emitent, din care să rezulte că iși desfășoară activitatea în municipiul Galați;
 • Certificat de atestare fiscală soţ/soţie eliberat de Direcția de Taxe, Impozite și alte Venituri locale din care să rezulte că nu figurați cu debite la bugetul local;
 • Situaţii sociale cu caracter deosebit : Documente care să ateste situaţii locative sau sociale deosebite pentru:
  • Tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani,
  • Tineri care  au adoptat copii sau adoptă copii,
  • Tineri evacuaţi din case naţionalizate.

NOTĂ:

Dosarele vor fi depuse la Registratura municipiului Galați cu sediul în strada Domnească nr. 54.