Autorizație de Desființare

System Administrator

Dosarul (documentatia) care se depune in vederea emiterii autorizatiei de desfiintare (art. 16- Normele de aplicare a Legii 50/1991) va cuprinde urmatoarele documente:
  • cerere pentru emiterea autorizatiei de desfiintare - inclusiv anexa, completata cu elemente de identificare si datele tehnice conform P.A.D.;
  • actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa-i confere solicitantului dreptul de executie al lucrarilor de desfiintare (in copie legalizata);
  • certificatul de urbanism (in copie);
  • proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare - P.A.D., intocmit in baza prevederilor anexei nr. 1 la lege, inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica - semnate si stampilate in original (doua exemplare);
  • avizele si acordurile obtinute de solicitant stabilite prin cerificatul de urbanism (in copie);
  • declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;
  • certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitarea a imobilului (in copie);
  • documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de desfiintare (in copie).
  In situatia in care se constata ca documentatia depusa este incompleta(art. 41(2)- Normele de aplicare a Legii 50/1991), aceasta se returneaza solicitantului in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii, cu mentionarea in scris a deficientelor, precum si a elementelor necesare completarii acesteia. In aceasta situatie termenul legal de maximum 30 de zile necesar pentru emiterea autorizatiei va curge de la data depunerii documentatiei completate prin grija solicitantului.