Regulament de intervenție cu privire la reabilitarea fațadelor pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor

System Administrator

Capitolul I - DISPOZITII GENERALE

  ART.1 (1)Regulamentul de interventie stabileste caracteristicile urbanistice, estetice si arhitecturale, permisivitati/restrictii pe zone de actiune prioritara, in ceea ce priveste interventiile de reabilitare a fatadelor cladirilor, in municipiul Galati, astfel incat sa se respecte identitatea si coerenta zonelor si integrarea lor armonioasa in ansamblul localitatii.
  (2) Prezentul Regulament este elaborat in temeiul actelor normative aplicabile in vigoare, prevazute in Anexa nr. 1 la Regulament.
  (3) In intelesul prezentului Regulament, termenii si expresiile utilizate se definesc conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din Regulament.
  ART. 2 (1) Detinatorii de orice fel ai cladirilor care, prin nivelul de degradare a anvelopei (sistemul de inchidere perimetrala, acoperis, balcoane, ornamente, etc. pun in pericol sanatatea, viata, integritatea fizica si siguranta populatiei si/sau afecteaza calitatea mediului inconjurator, a cadrului urban construit si a spatiilor publice urbane, in temeiul si cu respectarea legislatiei in vigoare privind calitatea in constructii si a Legii nr. 153/2011, actualizata, privind masuri de crestere a calitatii arhitectural - ambientale a cladirilor, sunt obligati ca din proprie initiativa sa ia masuri de realizare a lucrarilor de interventie pentru reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirilor.
  (2) In situatia in care detinatorii cladirilor nu iau masuri de realizare a lucrarilor de interventii pentru reabilitarea arhitecturala a anvelopei cladirilor, autoritatile administratiei publice locale ii notifica cu privire la obligatiile ce le revin in conditiile prezentului regulament.
  (3) Sunt exceptate de la aplicarea prezentului regulament:

  • cladirile expertizate tehnic si incadrate in clasa I de risc seismic;
  • cladirile reabilitate termic sau in curs de reabilitare la data intrarii in vigoare a regulamentului


Capitolul II LUCRARI DE INTERVENTIE

  ART.3 (1) Lucrarile de interventie privind reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirilor se stabilesc prin proiectul tehnic. Acestea, dupa caz, pot fi:

  • lucrari de reparare/refacere a zidariilor/peretilor exteriori;
  • lucrari de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugraveli, vopsitorii, placaje si altele asemenea;
  • lucrari de reparare/refacere a sistemului de acoperire;
  • lucrari de reparare/refacere a tamplariei exterioare si a elementelor exterioare functionale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornise si altele asemenea;
  • lucrari de reparare/refacere a elementelor de plastica arhitecturala, precum brauri, ancadramente, bosaje, profiluri si alte asemenea;
  • lucrari de demontare a instalatiilor si echipamentelor montate aparent pe fatade/acoperis, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie, daca indeplinesc conditiile de legalitate.

  (2) Termenul general pentru executarea lucrarilor de interventie este de 12 luni de la data primirii de catre detinator a notificarii transmise in conditiile Legii 153/2011.
  (3) La solicitarea scrisa a detinatorului notificat, depusa la autoritatea publica locala in termen, conform legii, tinand seama de motivele invocate de acesta, precum si de concluziile notei tehnice de constatare si de documentele tehnice prevazute in lege privind natura, complexitatea si amploarea lucrarilor de interventie necesare, primarul poate aproba, majorarea corespunzatoare a termenului general prevazut, respectiv 12 luni, putand stabili si termene intermediare de control in ceea ce priveste executarea lucrarilor de interventie.

Vezi fișierele atașate