Instituția Arhitect-Șef

System Administrator

Prezentul ghid are ca obiectiv punerea la dispozitia celor interesati a tuturor informatiilor privind procedura de autorizare, formularele autorizarii si continutul documentatiei necesare autorizarii.
Transparenta procesului de autorizare - atat la certificatul de urbanism, cat si la autorizatia de construire/desfiintare - se realizeaza prin asigurarea caracterului public al acestuia, respectiv prin aducerea la cunostinta publicului a listei actelor emise de catre autoritatile administratiei publice, precum si prin asigurarea accesului la informatii a solicitantilor interesati privind emiterea acestora (accesul facandu-se la site-ul PRIMARIAGALATI.RO in cadrul sectiunii de FORMULARE ON-LINE).
In sensul prezentului ghid, definim:

 • Certificatul de urbanism: actul de informare prin care, in conformitate cu prevederile planurilor de urbanism, se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, caracteristicile zonei in care se gaseste imobilul (amplasamentul), cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite, precum si lista avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora, respectiv in vederea desfiintarii constructiilor(conform art. 6-Legea 50/1991 republicata).
 • Autorizatia de construire/desfiintare: actul de autoritate al administratiei publice locale in baza caruia se pot executa lucrari de constructii si pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea obiectivelor de investitii, respectiv pentru dezafectarea constructiilor si amenajarilor. Autorizatia de construire/desfiintare se emite la solicitarea detinatorului titlului de proprietate asupra unui imobil - teren si/sau constructii - ori a altui act care confera dreptul de construire sau de desfiintare (titlu de proprietate, mostenire, act de vanzare-cumparare, donatie, comodat, hotarare judecatoreasca ori concesiune)( art.1, art. 2, Anexa II - Legea 50/1991 republicata).

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE( ART. 3 - Legea 50/1991 republicata) SE ELIBEREAZA PENTRU:

 • lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora;
 • lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite potrivit legii;
 • lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare, privind cai de comunicatie, retele si dotari tehnico-edilitare, noi capacitati de producere, de transport, de distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente;
 • imprejmuiri (garduri) si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si a alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;
 • lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari;
 • lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare pentru organizarea de santier, daca nu au fost autorizate o data cu acestea;
 • organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;
 • lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;
 • cimitire - noi si extinderi.

SE POT EXECUTA FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE(ART. 11(1)- Legea 50/1991 republicata) urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor si ale instalatiilor aferente sau aspectul arhitectural al acestora:

 • reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;
 • reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei;
 • reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;
 • zugraveli si vopsitorii interioare;
 • zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor situate pe arterele principale de circulatie;
 • reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati;
 • reparatii si inlocuiri la pardoseli;
 • reparatii si inlocuiri la finisaje interioare si exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea -, la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces, fara modificarea calitatii si a aspectului elementelor constructive;
 • lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;
 • lucrari de investigare, cercetare si expertizare la constructiile prevazute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si al autoritatii administratiei publice judetene sau locale, dupa caz;
 • lucrari de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normala sau redusa, situate in afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte acvifere;
 • lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului.

Acordul unic: este actul cu valoare de aviz conform emis de Comisia de Acorduri Unice din subordinea arhitectului sef, din cadrul structurilor de specialitate; se emite numai pe baza fiselor tehnice si insumeaza avizele si acordurile favorabile pentru utilitatile urbane, precum si cele privind securitatea la incendiu, protectia civila, protectia mediului si sanatatea oamenilor. In baza acordului unic se poate emite autorizatia de construire/desfiintare(art. 20- Normele de aplicare a Legii 50/1991).

Vezi fișierele atașate