Eliberarea certificatelor fiscale

System Administrator

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozitele, taxele si alte venituri ale bugetului local pentru persoane juridice insotita de:

  • ultima balanta de verificare incheiata (pentru cont 212 "mijloace fixe" se va prezenta balanta de verificare analitica)
  • lista cuprinzand valoarea de inventar a constructiilor situate pe raza altor localitati pentru care nu se datoreaza impozit cladiri la bugetul local Galati
  • lista analitica a terenurilor aflate pe raza altor localitati.
  • imputernicire din partea reprezentantului legal al persoanei juridice
  • copie buletin/carte identitate

  Toate documentele vor purta semnatura autografa si insemnele persoanei juridice.

  CERERILE SE DEPUN la sediul Directiei Impozite, Taxe si alte Venituri Locale - Serviciul Impozite, Taxe si alte Venituri Persoane Juridice din Str. Basarabiei nr. 55 bl. A16 parter.

 

CONDITIILE CARE TREBUIESC INDEPLINITE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR

 

  Persoana juridica in cauza nu trebuie sa aiba bunuri aflate pe raza municipiului Galati care nu au fost declarate la organul fiscal.
  persoana juridica trebuie sa aiba achitate orice creante fiscale exigibile cu termene de plata expirate pana la data de intai a lunii urmatoare emiterii acestuia
  Pentru instrainarea dreptului de proprietate asupra cladirilor, terenurilor si a mijloacelor de transport, contribuabilii trebuie sa prezinte certificate de atestare fiscala prin care sa se ateste achitarea tuturor obligatiilor locale datorate autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza se afla inregistrat fiscal bunul care se instraineaza. Actul prin care se instraineaza cladiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu incalcarea prevederilor legale sunt nule de drept.
  In cazul utilizarii pentru deschiderea procedurii de lichidare/dizolvare/fuziune/absorbtie/divizare/privatizare certificatul se elibereaza cu debite.
  Certificatele fiscale se elibereaza la sediul Serviciul Impozite, Taxe si alte Venituri Persoane Juridice din Str. Basarabiei nr.55 bl. A16 parter, incepand cu ziua urmatoare depunerii cererii.

 

 

TERMENUL DE VALABILITATE AL CERTIFICATELOR DE ATESTARE FISCALA


  30 de zile de la data emiterii (art. 159 alin. 3 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala).