Impozitul/taxa pe clădiri

System Administrator

Reguli generale

  Orice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza anual impozit pentru acea cladire, exceptand cazul in care in prezentul titlu se prevede diferit.
  Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, oricaror entitati, altele decat cele de drept public, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.
  Impozit pe cladiri precum si taxa pe cladiri se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este amplasata cladirea.
  Taxa pe cladiri se stabileste proportional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta.
  Pe perioada in care pentru o cladire se plateste taxa pe cladiri, nu se datoreaza impozitul pe cladiri.
  In cazul in care o cladire se afla in proprietatea comuna a doua sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru spatiile situate in partea din cladire aflata in proprietatea sa. in cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru cladirea respectiva.

 

Calculul impozitului/taxei datorate de persoanele juridice

 

  Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza pentru anul 2022 prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a cladirii stabilita conform HCL nr. 223/28.04.2021.
  Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a cladirii stabilita conform HCL nr. 223/28.04.2021.
  Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii.
  In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determina prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential, cu impozitul calculat pentru suprafata folosita in scop nerezidential.
  Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, valoarea impozabila a cladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul/taxa si poate fi:

 • ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal;
 • valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii;
 • valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in cursul anului fiscal anterior;
 • valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in cursul anului fiscal anterior;
 • in cazul cladirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii;
 • in cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, valoarea inscrisa in contabilitatea proprietarului cladirii si comunicata concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz.
  Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii. Rapoartele de evaluare trebuie sa contina dovada ca rezultatele evaluarii au fost inregistrate in baza de date cuprinzand valorile impozabile ale cladirilor, gestionata de Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania. Aceasta conditie nu se aplica in cazul cladirilor care apartin persoanelor fata de care a fost pronuntata o hotarare definitiva de declansare a procedurii falimentului.
  In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este 5%.
  In cazul in care proprietarul cladirii pentru care se datoreaza taxa pe cladiri nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, diferenta de taxa, dupa caz, va fi datorata de proprietarul cladirii.

 

Declararea, dobandirea, instrainarea si modificarea cladirilor

 

  Impozitul pe cladiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate cladirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
  In cazul dobandirii sau construirii unei cladiri in cursul anului, proprietarul acesteia are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data dobandirii si datoreaza impozit pe cladiri incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
  Pentru cladirile nou-construite, data dobandirii cladirii se considera dupa cum urmeaza:
 • pentru cladirile executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatia de construire, data intocmirii procesului-verbal de receptie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data terminarii efective a lucrarilor;
 • pentru cladirile executate integral la termenul prevazut in autorizatia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea intocmirii procesului-verbal de receptie in termenul prevazut de lege;
 • pentru cladirile ale caror lucrari de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei, in conditiile legii, la data expirarii acestui termen si numai pentru suprafata construita desfasurata care are elementele structurale de baza ale unei cladiri, in speta pereti si acoperis. Procesul-verbal de receptie se intocmeste la data expirarii termenului prevazut in autorizatia de construire, consemnandu-se stadiul lucrarilor, precum si suprafata construita desfasurata in raport cu care se stabileste impozitul pe cladiri.
  Declararea cladirilor in vederea impunerii si inscrierea acestora in evidentele autoritatilor administratiei publice locale reprezinta o obligatie legala a contribuabililor care detin in proprietate aceste imobile, chiar daca ele au fost executate fara autorizatie de construire.
  In cazul in care dreptul de proprietate asupra unei cladiri este transmis in cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care detine dreptul de proprietate asupra cladirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care se instraineaza.
  In cazul extinderii, imbunatatirii, desfiintarii partiale sau al altor modificari aduse unei cladiri existente, inclusiv schimbarea integrala sau partiala a folosintei, precum si in cazul reevaluarii unei cladiri, care determina cresterea sau diminuarea impozitului, proprietarul are obligatia sa depuna o noua declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data modificarii respective si datoreaza impozitul pe cladiri determinat in noile conditii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
  In cazul desfiintarii unei cladiri, proprietarul are obligatia sa depuna o noua declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data demolarii sau distrugerii si inceteaza sa datoreze impozitul incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator, inclusiv in cazul cladirilor pentru care nu s-a eliberat autorizatie de desfiintare.
  Daca incadrarea cladirii in functie de rangul localitatii si zona se modifica in cursul unui an sau in cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe cladiri, impozitul se calculeaza conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
  In cazul cladirilor la care se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au in vedere suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lucrari de cadastru. Datele rezultate din lucrarile de cadastru se inscriu in evidentele fiscale, in registrul agricol, precum si in cartea funciara, iar impozitul se calculeaza conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care se inregistreaza la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca anexa la declaratia fiscala.
  In cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia se aplica urmatoarele reguli:
 • impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a fost incheiat contractul;
 • in cazul incetarii contractului de leasing, impozitul pe cladiri se datoreaza de locator, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;
 • atat locatorul, cat si locatarul au obligatia depunerii declaratiei fiscale la organul fiscal local in a carui raza de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data finalizarii contractului de leasing sau a incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing insotita de o copie a acestor documente.
  Taxa pe cladiri se datoreaza pe perioada valabilitatii contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta. in cazul contractelor care prevad perioade mai mici de un an, taxa se datoreaza proportional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta.
  Persoana care datoreaza taxa pe cladiri are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care intra in vigoare contractul prin care se acorda dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta, la care anexeaza o copie a acestui contract.
  In cazul unei situatii care determina modificarea taxei pe cladiri datorate, persoana care datoreaza taxa pe cladiri are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a inregistrat situatia respectiva.
  Declararea cladirilor in scop fiscal nu este conditionata de inregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara.
  Depunerea declaratiilor fiscale reprezinta o obligatie si in cazul persoanelor care beneficiaza de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe cladiri.

 

Plata impozitului

 

  Impozitul pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.
  Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 3%, stabilita prin HCL nr. 223/28.04.2021.
  Impozitul pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

 

ACTE NESESARE PENTRU INREGISTRAREA IN EVIDENTA FISCALA A UNEI CLADIRI DOBANDITA DE PERSOANA JURIDICA

 

Declaratie fiscala/Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri in cazul persoanelor juridice intocmita in doua exemplare insotita obligatoriu de urmatoarele acte:
 • copie act de proprietate (ex. contract vanzare-cumparare, act donatie, contract de schimb, hotarare judecatoreasca etc.)
 • copie dupa fisa cadastrala sau extras de carte funciara;
  Pentru constructii noi realizate ca urmare a investitiilor efectuate declaratiile pentru stabilirea impozitului pe cladiri vor fi insotite de urmatoarele documente:
 • copie autorizatie de construire
 • copie certificat de urbanism
 • copie proces verbal de regularizare a taxei de autorizatie
 • copie proces verbal de receptie partiala sau finala, dupa caz, in care sa fie cuprinsa valoarea constructiei realizate
 • copie Nota contabila privind inregistarea in evidenta contabila a persoanei juridice a valorii de inventar
  Aceste documente sunt necesare si in cazul realizarii de modernizari sau extinderi realizate la constructii deja inregistrate in evidenta fiscala.