Impozitul pe mijloacele de transport

System Administrator

Reguli generale

  Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat/inregistrat in Romania datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu exceptia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede altfel.
  Impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza pe perioada cat mijlocul de transport este inmatriculat sau inregistrat in Romania.
  Impozitul pe mijloacele de transport se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde persoana isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz.
  In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar.

 

Calculul impozitului

 

  Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport.
  In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul prevazut in Anexa nr.1 cap.1 pct. 1.3 art. 470 alin.(2) la HCL nr. 223/28.04.2021.
  In cazul mijloacelor de transport hibride, pentru anul 2022 impozitul se reduce cu 95% conform HCL nr. 223/28.04.2021.
  In cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.
  In cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul prevazut in Anexa nr.1 cap.1 pct. 1.3 art. 470 alin.(5) la HCL nr. 641/21.12.2021.
  In cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul prevazut in Anexa nr. 1 cap.1 pct. 1.3 art. 470 alin.(6) la HCL nr. 641/21.12.2021.
  In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule, taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma corespunzatoare din tabelul prevazut in Anexa nr. 1 cap.1 pct. 1.3 art. 470 alin.(7) la HCL nr. 223/28.04.2021.
  In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul prevazut in Anexa nr. 1 cap. 1 pct. 1.3 art. 470 alin.(7) la HCL nr. 223/28.04.2021.
  In intelesul prezentului capitol, capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata a unui mijloc de transport se stabileste prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achizitie sau un alt document similar.

 

Declararea si datorarea impozitului pe mijloacele de transport

 

  Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care detine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport inmatriculat sau inregistrat in Romania la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
  In cazul inmatricularii sau inregistrarii unui mijloc de transport in cursul anului, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data inmatricularii/inregistrarii, si datoreaza impozit pe mijloacele de transport incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
  In cazul in care mijlocul de transport este dobandit in alt stat decat Romania, proprietarul datoreaza impozit incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii acestuia in Romania.
  In cazul radierii din circulatie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal in a carui raza teritoriala de competenta isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data radierii, si inceteaza sa datoreze impozitul incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
  In cazul oricarei situatii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenita, si datoreaza impozitul pe mijloacele de transport stabilit in noile conditii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
  In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia se aplica urmatoarele reguli:
 • impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza de locatar incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator incheierii contractului de leasing financiar, pana la sfarsitul anului in cursul caruia inceteaza contractul de leasing financiar;
 • locatarul are obligatia depunerii declaratiei fiscale la organul fiscal local in a carui raza de competenta se inregistreaza mijlocul de transport, in termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatarului, insotita de o copie a acestor documente;
 • la incetarea contractului de leasing, atat locatarul, cat si locatorul au obligatia depunerii declaratiei fiscale la consiliul local competent, in termen de 30 de zile de la data incheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatorului, insotita de o copie a acestor documente.
  Depunerea declaratiilor fiscale reprezinta o obligatie si in cazul persoanelor care beneficiaza de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.

 

Plata impozitului

 

  Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
  Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acorda o bonificatie de pana la 10% inclusiv, stabilita prin HCL nr. 223/28.04.2021.
  Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. in cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

 

ACTE NECESARE PENTRU LUAREA IN EVIDENTA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT DETINUTE DE CATRE PERSOANELE JURIDICE:
 • Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport-persoane juridice completata in doua exemplare
 • Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa - persoane juridice completata in 2 exemplare
 • Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone - persoane juridice completata in 2 exemplare
 • Doua exemplare ale contractului de instrainare-dobandire inregistrat in REMTII de catre organul fiscal competent-model 2016 ITL054 /copie contract de leasing conforma cu originalul, copie act de adjudecare la licitatie conforma cu originalul, dupa caz
 • fotocopie conforma cu originalul de pe cartea de identitate a mijlocului de transport sau pentru mijloacele de transport pe apa de pe certificatul de ambarcatiune ori atestat de bord;
 • fotocopie conforma cu originalul de pe procesul-verbal de predare-primire a mijlocului de transport ce face obiectul unui contract de leasing financiar
 • fotocopie a certificatului de inmatriculare a mijlocului de transport ce face obiectul unui contract de leasing financiar pentru care s-a achitat valoarea reziduala/finala
 • Fisa de inmatriculare pentru inregistrarea in evidentele organelor de Politie completata
 • certificatul de atestare fiscala eliberat pe numele vanzatorului

 

ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENTA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT:

 

  Declaratia pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport insotita de: contractul de instrainare-dobandire in original si 4 fotocopii pentru inregistrare in REMTII - model 2016 ITL054 / copie contract de novatie/cesiune conforma cu originalul, copie act de adjudecare la licitatie conforma cu originalul, dupa caz