Impozitul/taxa pe teren

System Administrator

Reguli generale

  Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit anual, exceptand cazurile in care in prezentul titlu se prevede altfel.
  Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, in conditii similare impozitului pe teren.
  Impozit pe teren, precum si taxa pe teren se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este amplasat terenul.
  Taxa pe teren se plateste proportional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare, inchiriere, administrare ori folosinta.
  Pe perioada in care pentru un teren se plateste taxa pe teren, nu se datoreaza impozitul pe teren.
  In cazul terenului care este detinut in comun de doua sau mai multe persoane, fiecare proprietar datoreaza impozit pentru partea din teren aflata in proprietatea sa. in cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru terenul respectiv.

 

Calculul impozitului

 

  Impozitul/taxa pe teren se stabileste luand in calcul suprafata terenului, rangul localitatii in care este amplasat terenul, zona si categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local.
  Ca exceptie, in cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se calculeaza conform prevederilor art. 465 alin. (7) din Legea nr 227/2015 numai daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
  • au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;
  • au inregistrate in evidenta contabila, pentru anul fiscal respectiv, venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate prevazut la paragraful anterior.
   In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare din tabelul prevazut in Anexa nr.1 cap.1 pct. 1.2 art. 465 alin.(7) la HCL nr. 223/28.04.2021.
  Inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente, anexate la declaratia facuta sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau, in lipsa acestuia, a unui membru major al gospodariei. Procedura de inregistrare si categoriile de documente se vor stabili prin norme metodologice.

 

Declararea si datorarea impozitului si a taxei pe teren

 

  Impozitul pe teren este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
  In cazul dobandirii unui teren in cursul anului, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o noua declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla terenul, in termen de 30 de zile de la data dobandirii, si datoreaza impozit pe teren incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
  In cazul in care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis in cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care detine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care se instraineaza.
  Daca incadrarea terenului in functie de rangul localitatii si zona se modifica in cursul unui an sau in cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculeaza conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
  In cazul modificarii categoriei de folosinta a terenului, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o noua declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla terenul, in termen de 30 de zile de la data modificarii folosintei, si datoreaza impozitul pe teren conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
  In cazul terenurilor la care se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au in vedere suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lucrari de cadastru. Datele rezultate din lucrarile de cadastru se inscriu in evidentele fiscale, in registrul agricol, precum si in cartea funciara, iar impozitul se calculeaza conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care se inregistreaza la organul fiscal local lucrarea respectiva, ca anexa la declaratia fiscala.
  In cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia se aplica urmatoarele reguli:
  • impozitul pe teren se datoreaza de locatar, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a fost incheiat contractul;
  • in cazul in care contractul de leasing financiar inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe teren se datoreaza de locator, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care terenul a fost predat locatorului prin incheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;
  • atat locatorul, cat si locatarul au obligatia depunerii declaratiei fiscale la organul fiscal local in a carui raza de competenta se afla terenul, in termen de 30 de zile de la data finalizarii contractului de leasing sau a incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing insotita de o copie a acestor documente.
  Taxa pe teren se datoreaza pe perioada valabilitatii contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta. in cazul contractelor care prevad perioade mai mici de un an, taxa se datoreaza proportional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta.
  Persoana care datoreaza taxa pe teren are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla terenul, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care intra in vigoare contractul prin care se acorda dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta, la care anexeaza o copie a acestui contract.
  In cazul unei situatii care determina modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datoreaza taxa pe teren are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla terenul, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a inregistrat situatia respectiva.
  Declararea terenurilor in scop fiscal nu este conditionata de inregistrarea acestor terenuri la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara.
  Depunerea declaratiilor fiscale reprezinta o obligatie si in cazul persoanelor care beneficiaza de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren.

 

Plata impozitului

 

  Impozitul pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
  Impozitul pe teren, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
  Taxa pe teren se plateste lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta.

 

ACTE NESESARE PENTRU INREGISTRAREA IN EVIDENTA FISCALA A UNUI TEREN DOBANDIT DE PERSOANA JURIDICA

 

  Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor juridice intocmita in doua exemplare insotita obligatoriu de urmatoarele acte:
  • copie act de proprietate(ex. contract vanzare-cumparare, act donatie, contract de schimb, hotarare judecatoreasca etc.)
  • copie schita de plan (schita cadastrala) sau extras de carte funciara.